Езици

Представяне на проект - Реконструкция /основен ремонт/ на Професионалната гимназия по енергетика и електротехника гр. Гълъбово

11.04.2017 - 10:22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сградата на общинска администрация гр.Гълъбово, беше представен новия проект: "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г.

Ръководителя на проекта г-н Пламен Бараков представи целите на проекта, с които се предвижда основен ремонт на учебната сграда с разгъната застроена площ 1936,38 кв. м. и прилежащи учебни работилници с разгъната застроена площ 2460,24 кв.м. или общо 4396,62 кв.м. Реализацията на основните проектни дейности, като ремонт на: - фасадите на сградите, вътрешните помещения - вкл.смяна на дограмата, строителните конструкции- покрив и др., електро мрежата, ВиК системите и ОВИК. Ще се изгради евакуационно стълбище, ще се осигури достъпна среда за ползване от хора с увреждания по изискванията на нормативните документи. Ще се извърши външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна подмяна на “сградната ВиК инсталация” и електрооборудването. Всички тези действия ще допринесат за изпълнение на основната цел на настоящата процедура BG16RFOP001-3.002 за създаване на условия за модерни образователни услуги, чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.

Г-жа  Петронка Цветковска – Директор на ПГЕЕ  подчерта предимствата на цялостното обновяване на материалната база на училището – осигуряване подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие, чрез нейното подбряване, обновяване и модернизиране на територията на общината. Конкретната цел е създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и цялостно развитие на уменията им и творческите им заложби, допринасяща  за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и реализацията им.

Това е един от големите проекти, спечелени от Община Гълъбово на обща стойност 1 405 999, 20 лв., от които: 1 189 999,32 лв. европейско съфинансиране; 209 999,88 лв. национално финансиране и 6 000 лв. собствен принос.