Езици

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

Документи се подават по кметства до 22.08.2019 г. /четвъртък/

Подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

За какво се предоставя подпомагането:за почистване и дезинфекция,във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди

Допустими сасобственици:

  • отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба;
  • включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

Размер на подпомагането:300 лв. на ферма „тип лично стопанство“ в санитарните зони.

Условия за предоставяне на помощта:

  1. Заявление по образец– с което стопанинът декларира, че:
  2. е извършил доброволно клане,
  3. е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се)
  4. няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекцияи без регистрацията му;
  5. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник симе/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ТУК

 

Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място.

Условия за изплащане  на помощта:Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:

  1. Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец:

 

община

Населено място

Име на собственика

Регистрационен номер на обекта

Заклани прасета за угояване (до 5 бр.)

 

 

 

 

 

 

  1. Заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 броя).

Средствата ще се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция  след извършено доброволно клане.

Санитарните зони включват обектите тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населени места, представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на ОЕК.