Езици

Подписан договор за Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух

02.06.2017 - 17:05

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № BG16M1OP002 – 5.002 – 0012 – C01

Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите

в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества

в община Гълъбово"

Бенефициент – община Гълъбово

Общ размер на БФП по проекта – 150 293.98  лв.от които

      - 127 749.88 лв. от Кохезионния фонд

      - 22 544.10 лв. от НСДБ

 

Начало на проекта: 31.05.2017 г.

Приключване на проекта: 30.11.2018 г.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Целта на проекта е Актуализация на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Гълъбово, както и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми по показател фини прахови частици (ФПЧ10) и показател серен диоксид (SO2). Това ще помогне да се изпълни стратегическата цел – създаване на здравословни условия за живот на населението и опазване на околната среда.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Изготвяне на актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух, която трябва да включва:

1. Подготовка на проектно предложение.

2. Провеждане на процедури, свързани с екологичното законодателство.

3. Организация и управление на проекта.

4. Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух.

5. Изпълнение на мерки за информация и публичност.