Езици

План за интегрирано развитие на Община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Приложения ПИРО

.................................................

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 306 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГЪЛЪБОВО

............................

План за интегрирано развитие на Община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Приложение 1 Мерки в програмата за реализация 

Приложение 1 А Индикативен списък на важни за общината проекти

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 3 А

Резултати от проведено анкетно проучване сред граждани на територията на Община Гъбъбово във връзка с разработнаве на на ПИР на Община Гълъбово юли-август 2021 г.

...................................................................................................................................................................

Прессъобщение за обществено обсъждане:  на  15.04.2022г. от 10:30 часа, в залата на община Гълъбово/партерен етаж

Решение РИОСВ

...................................................................................................................................................................

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година.

Стартира процедурата по разработване на План за интегрирано развитие на Община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът се изготвя съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината и се разработва за 7-годишен период на действие.

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Структурата и съдържанието на плана, следва да обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027г.;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

За изработването и съгласуването на ПИРО е сформирана работна група със Заповед № 208/20.05.2021г. на кмета на Община Гълъбово, която ще бъде подпомогната от експертен консултантски екип.

Ако искате да се включите и да участвате в процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово  (ПИРО) за периода 2021-2027 г., като изразите своята гражданска позиция, можете активно да проследявате интернет страницата на Община Гълъбово, на адрес: http://galabovo.org/ - ПИРО , да попълните анкетните карти, които ще бъдат публикувани там или да се свържете с ръководителя на работната група на тел:0418/68901и имейл: [email protected], да оставите контакти за връзка и да заявите участието си в работните срещи, фокус групи, дискусии и обсъждания.

Вашето участие е важно за нас и за бъдещето развитие на Община Гълъбово!

ЗАПОВЕД   № 208/20.05.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие (изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и „Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 25.03.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Определям  Работна група за подготовката, изготвянето и приемането на План за  интегрирано развитиена Община Гълъбово за периода 2021-2027 годинав състав:

            1. Пенчо  Стоянов -Секретар на община Гълъбово и Ръководител на работната група;

            2. Гюлджан Дурмуш-Шакир -  Заместник кмет на община Гълъбово;

3. инж. Севдалин Сидеров-Директор д-я “ТСУ и ИРУ”;

4. Нела Петрова- Директор на д-я „АПО и финанси“;

            5. Светослав Савов - Главен счетоводител;

6. Веселин Петров – Гл. експерт „Планиране и евроинтеграция“;

7.Емилия Гочева- Гл.експерт "Образование, здравеопазване и младежки   дейности";

8. Павлина Драгиева – Главен експерт "Човешки ресурси";

9. Светла Йовчева -Старши експерт "Екология и Екологичен контрол" ;

            10. Станислава Таскова - Гл.специлист “Гражданско състояние”

            11. Евгения Вълчева – Юрисконсулт;

 

и други служители на общинска администрация, по нареждане на прекия ръководил, в случай, че е необходимо предоставяне на информация от техния ресор на работа.

 

ІІ. Възлагам на Ръководителя на екипа да координира осъществяването на всички необходими процедури по разработването на План за интегрирано развитие на общинаГълъбово  за периода 2021-2027 г. в съответствие със Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане и Методически указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

    III. За изпълнение на Комуникационната стратегия на ПИРО и организиране на мерките за информация и публичност при разработване и изпълнение на документа, определям Веселин Петров - на длъжност гл. експерт „Планиране и евроинтеграция“.

Отговорникът за Комуникационната стратегия на ПИРО да изготвя прессъобщения, публикации за медиите, покани за публичните събития, да поддържа актуална информация за ПИРО на сайта на Община Гълъбово, да съдейства за разпространение на анкети, организиране на фокус групи и обществени обсъждания в процеса на разработването и при изпълнението на плана.

Всички членове на работната група да оказват пълно съдействие на консултантската фирма, избрана за изпълнител на услугите по разработване на ПИРО, като й предоставят цялата поискана информация и данни, съответно всеки в своите компетенции и професионална област, необходими за извършване на работата. Членовете на работната група да попълват въпросници, справки, изпращат писма до институции и търсят собствени източници на поисканата информация в хода на подготовката на ПИРО.

Членовете на работната група да съгласуват всички разработени от консултанта части на ПИРО, съобразно своите компетенции, да дават мнения, предложения и допълнения към документа преди представянето му за обществено обсъждане и преди окончателното му внасяне за одобрение от Общински съвет – Гълъбово.

           

Копие от настоящата ми заповед  да се връчи на посочените длъжностни лица  за сведение и изпълнение.

 

Николай Тонев:.....................

 

Кмет на Община Гълъбово