Езици

Меню

ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ - ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СЪСТОЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МКБППМН

2019 - 2023 г. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - СТРАТЕГИЯ, ПЛАН И АНАЛИЗ

 

 


 

2019 - 2023 г. Планове и отчети за младежта

  • Общински план за младежта 2022 г.

Отчет на План за младежта 2021 г.

  • Общински план за младежта 2021 г.

Отчет на План за младежта 2020 г.

Отчет на План за младежта 2019 г.


 

2015-2019 г. - 2019-2023 Програми и отчети - Закрила на детето


ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програма за закрила на детето за 2021 г.на Община Гълъбово

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програма за закрила на детето за 2019 г.на Община Гълъбово

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програма за закрила на детето за 2018 г.на Община Гълъбово

ОТЧЕТ на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2017 г. на община Гълъбово, обл.Стара Загора

Отчет на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 2016 г. на община Гълъбово

Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2015 г. на община Гълъбово


2011-2015 г. - Програми и отчети - Закрила на детето


Отчет по изпълнение на дейностите от Общинската Програмата за закрила на детето 2014 г. на община Гълъбово

ОТЧЕТ ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2013


2015 - 2019 г. Планове и отчети за младежта


Отчет на План за младежта 2018 г.

Отчет на План за младежта 2017 г. 

Отчет на План за младежта 2016г.

Отчетчет на план за младежта 2015


2011 - 2015 г. Планове и отчети за младежта


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2013 Г.


2016 - 2017 г. СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО


Информация за състоянието на училищното и предучилищно образование в община Гълъбово за учебната 2015/2016 година и готовността на учебните заведения за началото на 2016/2017 учебна година


2017 - 2019 г. ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ - СТРАТЕГИЯ, ПЛАН И АНАЛИЗ


Рамка за анализ на потребностите относно  подкрепата за личностно развитие на децата и учениците за периода2019-2020 година

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2018 г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ (2017 – 2018)

А н а л и з на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гълъбово


МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ


Информация за дейността на МКБППМН за 2021 г.

Информация за дейността на МКБППМН за 2020 г.

Информация за дейността на МКБППМН за 2019 г.

Информация за дейността  на МКБППМН за 2018 г.

Информация за дейността  на МКБППМН за 2015 г.