Езици

ПАСИЩА

................................................................

Протокол - разпределение пасиюа 2022-2027

...............................................................

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.25, ал.1,чл.37и,ал.3 и чл.37о, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  287/25.02.2022г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I.  Определя списък с имотите пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории и годишни наемни плащания за стопанската 2022/2023 г. за Община Гълъбово, в размер на 6,00 лв. за 1 дка. за пасище, мера и ливада се обявява в общината и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината.

II. Определя такса за общо ползване за стопанската 2022/2023 г. на общинските мери, пасища и ливади в размер на 3,00 лв. за дка. Приходите от таксата се използват за поддържането им. Таксата се внася еднократно, предварително в каса наеми на Община Гълъбово.

III. Определя размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на община Гълъбово за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г. в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни /Приложение № 1 и Приложение № 2/ и приема Правила за ползване на мерите и пасищата за стопанската 2022/2023г., съгласно Приложение № 3 към настоящото решение.

IV. Приема Годишен план за паша за 2022 г., съгласно Приложение № 4 към настоящото решение. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

...........................................................

Протокол на комисия със задача даразгледа постъпилите в срок до 10 Март 2021 г. заявления от правоимащи лица, които имат регистрирани животински обекти в съответните землища на община Гълъбово

Търг пасища

Обява земи

....................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.25, ал.1 и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земии във връзка с Решение№131/15.12.2020г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото предложение:

  II. Определя годишна наемнацена в размер на 2,00 лв./дка.

   III.Определя вида на търга  – с оценка на оферти.

            IV. Определя начин на плащане  –годишната наемна цена да се заплаща при сключване на договора на каса „Наеми“ в Общинска администрация гр. Гълъбово -  или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура.

            V. Определя депозит за участие в търга – 10 % от първоначалната тръжна цена за имот.

            VI. Провеждане на търга -  Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 12.01.2021г. от 10:30часа, повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 19.01.2021г. от 10:30часа.

            VII. Тръжната документация - Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 11.01.2021 г.,за повторната дата – 12.30 часа на 18.01.2021 г.

IX. Предложенията за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 11.01.2021г.  за повторната дата – до 16.30 часа на 18.01.2021г.

X. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто - договор за наем  /приложение №3/, условия за участие в търга /приложение №4/.

Приложение №1

Землище с.Априлово ЕКАТТЕ 00552

     

Имот №

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ /дка

00552.13.11

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

X

4,479

00552.13.25

ХОДЖИ КОРУС

Пасище, мера

X

6,601

00552.13.34

ДОКТОР КИНОВОТО

Пасище, мера

VI

6,391

00552.16.136

КАЙРЯКОВОТО

Пасище, мера

X

4,898

00552.15.37

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище, мера

X

1,012

00552.15.38

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище с храсти

X

3,287

00552.70.42

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

III

0,569

00552.17.145

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

VII

1,53

00552.18.48

НОВИТЕ МЕСТА

Пасище, мера

VII

3,977

00552.19.55

НОВИТЕ МЕСТА

Пасище с храсти

VII

16,591

00552.1.290

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VII

0,473

00552.13.66

ЮРТИТЕ

Пасище, мера

X

0,914

00552.15.87

СРЕЩНИЯ ЮРТ

Пасище, мера

VI

5,814

00552.47.147

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VI

4,106

00552.106.160

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

1,979

00552.46.186

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище с храсти

V

7,492

00552.46.188

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище с храсти

V

3,538

00552.73.200

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,9

00552.48.211

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

V

0,454

00552.48.212

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VII

12,93

00552.106.242

КУЗА И КУЛОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

5,686

00552.106.243

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

2,367

00552.106.246

БЕКИРА

Пасище, мера

VI

2,798

00552.52.248

ГАРГАЛЪКА

Пасище, мера

V

0,535

00552.76.318

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

V

6,748

00552.106.365

ГАНЕВОТО

Пасище, мера

VII

7

00552.106.366

БЕКИРА

Пасище, мера

VII

4,39

00552.42.391

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,977

00552.42.398

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

4,633

00552.42.399

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,309

00552.49.440

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

V

0,752

00552.45.443

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

0,343

00552.106.446

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

VII

1,586

00552.44.457

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

2,251

00552.44.458

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

1,487

00552.72.481

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,625

00552.36.12

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

1,774

00552.37.12

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

10,181

00552.44.4

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

X

3,572

00552.45.1

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

1,481

00552.45.502

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

0,917

00552.45.19

ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР

Пасище, мера

V

18,346

00552.47.2

НАД ЙОВКОВОТО

Пасище, мера

VI

8,83

00552.68.7

ТУМБИТЕ

Пасище, мера

III

32,702

00552.83.2

БАХЧАТА

Пасище, мера

X

16,1

00552.19.56

-------

Пасище, мера

VII

17,357

00552.213.56

ЮРТЕТО

Пасище, мера

V

2,511

 

с.Главан  ЕКАТТЕ

14951

 

 

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

14951.152.536

ЧИТАШКИ ЮРТ

Пасище, мера

IX

0,528

14951.6.1046

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

4,63

14951.6.1044

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

6,455

14951.6.1048

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,874

14951.6.1069

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

9,531

14951.6.1059

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,321

14951.6.1070

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

4,309

14951.6.1066

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

11,046

14951.6.1061

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,203

14951.6.1062

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,549

14951.6.1065

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,748

14951.6.1064

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,15

14951.6.1073

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

4,214

14951.5.1079

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище с храсти

VIII

1,111

14951.6.1075

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

0,09

14951.6.1036

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

1,043

14951.175.803

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

0,898

14951.5.1117

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

0,786

14951.5.1119

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

1,105

14951.5.1124

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

21,954

14951.5.1123

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

11,966

14951.5.1114

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

V

0,848

14951.5.1411

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

3,769

14951.5.1412

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

2,945

14951.5.1414

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

1,076

14951.5.1314

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

IX

0,168

14951.5.1315

ГЮРГЕНЯ

Пасище, мера

IX

1,233

14951.5.1344

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,519

14951.5.1349

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

0,729

14951.5.1650

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,495

14951.6.1250

ДЗАНГОВ ХАУС

Пасище, мера

VIII

2,411

14951.5.1353

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

6,362

14951.35.63

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

1,563

14951.5.1465

ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

1,451

14951.1.68

ЛОЗЯТА

Пасище с храсти

VI

9,391

14951.1.188

КАРТАЛЯ

Пасище, мера

VI

1,17

14951.5.2227

ЧЕРВЕНИЯ ПЪТ

Пасище, мера

V

0,221

14951.60.1228

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

0,585

14951.1.231

ВОЙНИШКА ПЪТЕКА

Пасище, мера

IX

10,409

14951.5.2234

ВОЙНИШКА ПЪТЕКА

Пасище с храсти

IX

2,308

14951.1.242

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

11,307

14951.1.254

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

VIII

2,928

14951.5.1274

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

IX

0,897

14951.1.396

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

0,453

14951.1.410

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

0,258

14951.1.1432

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище с храсти

VIII

1,609

14951.1.434

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

3,318

14951.6.1528

ПАПРАТА

Пасище, мера

VIII

0,344

14951.6.2530

ДЕБЕЛИЯ БОЗАЛЪК

Пасище, мера

VIII

0,531

14951.5.2557

ЧЕШМИТЕ

Пасище, мера

VIII

1,041

14951.1.1581

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

0,422

14951.1.649

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

1,857

14951.1.653

ЧУКАРТА

Пасище, мера

VIII

1,134

14951.1.662

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

1,036

14951.1.685

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

1,372

14951.1.687

ЧУКАРТА

Пасище, мера

IX

0,971

14951.5.2692

ЧЕРВЕНИЯ ПЪТ

Пасище, мера

V

0,309

14951.1.401

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

9,523

14951.1.403

МАХМУТ ДЕРЕ

Пасище, мера

VIII

3,863

14951.2.502

ЮКПАЗАР

Пасище, мера

IX

6,619

 

гр.Гълъбово ЕКАТТЕ 18280

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

18280.24.61

БААБОРУН

Пасище, мера

III

1,693

18280.23.73

БАЛБУРАН

Пасище, мера

III

4,632

18280.42.77

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

6,113

18280.42.85

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VII

7,091

18280.313.105

ОРТА БОРУН

Пасище, мера

VII

9,126

18280.311.110

ОРТА БОРУН

Пасище с храсти

VI

13,014

18280.317.120

БИОЛАН

Пасище, мера

VII

16,906

18280.317.160

АЙВАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

101,921

18280.90.168

СТУДЕНАТА РЕКА

Пасище, мера

V

8,808

18280.56.233

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

3,893

18280.78.306

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

11,887

18280.291.357

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

11,133

18280.80.362

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

2,612

18280.231.415

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

5,365

18280.305.435

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

1,721

18280.242.454

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

0,421

18280.96.460

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

0,573

18280.242.474

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

0,643

18280.261.505

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

3,643

18280.127.510

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

3,758

18280.125.517

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

VI

7,134

18280.131.522

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

IV

9,502

18280.254.544

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

0,497

18280.254.579

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

2,439

18280.175.675

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

1,322

18280.176.682

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

2,313

18280.171.687

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

3,567

18280.79.718

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

4,074

18280.186.729

ПОД СЕЛО

Пасище, мера

VI

2,861

18280.231.733

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

8,075

18280.242.735

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

0,892

18280.288.748

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

3,238

18280.319.763

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

1,876

18280.99.803

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

2,954

18280.99.824

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище с храсти

VI

1,578

18280.36.938

МАЛЬОВ ЧАРДАК

Пасище, мера

V

7,762

18280.216.951

ПРИ ОКСЪНА

Пасище, мера

VI

0,244

18280.242.1142

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

3,025

18280.245.1238

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

5,336

18280.1.526

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

0,295

18280.62.3

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

V

12,348

18280.96.38

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

14,691

18280.251.29

КОРЖАНА

Пасище, мера

IV

39,251

18280.165.11

АЛАН ДЕРЕ

Пасище, мера

V

38,656

18280.171.16

МАЛКИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

22,274

18280.194.8

ВЪЛЕВИ БРЯСТИ

Пасище, мера

VI

12,104

18280.203.1

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

6,509

18280.206.21

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

2,062

18280.209.1

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

13,908

18280.210.1

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

12,199

18280.213.18

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

4,048

18280.218.16

БРУЧИЛКАТА

Пасище, мера

V

3,369

18280.223.4

БЮКА

Пасище, мера

VI

11,508

18280.223.5

БЮКА

Пасище, мера

VI

8,951

18280.266.879

КОРИЙКАТА

Пасище с храсти

VI

30,096

18280.88.177

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

3,893

18280.196.688

КОРИЙКАТА

Пасище, мера

VI

3,403

18280.23.4

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

1,321

18280.1.1798

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

4,339

18280.60.794

ЧИФЛИКА

Пасище, мера

VI

24,39

18280.43.821

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VII

12,832

18280.206.868

АЗМАКА

Пасище, мера

III

14,36

18280.278.1350

СРЕЩУ СЕЛО

Пасище, мера

VI

14,96

18280.248.27

КЮПРИ ДЕРЕ

Пасище, мера

VI

11.069

18280.38.43

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

1,066

18280.23.55

БААБОРУН

Пасище, мера

III

0,691

18280.15.74

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

1,728

18280.17.78

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

Пасище, мера

VI

5,235

18280.299.200

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

0,531

18280.42.205

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

0,907

18280.300.226

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

0,977

18280.64.386

БАТАКА

Пасище, мера

VI

0,846

18280.219.392

СРЕЩУ ГАРАТА

Пасище, мера

III

2,132

18280.243.403

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

1,09

18280.286.405

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

2,129

18280.84.455

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

3,872

18280.96.459

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VI

4,737

18280.100.462

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

V

7,973

18280.247.464

КАБАЮК

Пасище, мера

V

0,686

18280.888.466

БАХЧАТА

Пасище, мера

V

1,303

18280.17.78

КАРАМАНЛИЙСКА РЕКА

Пасище, мера

VI

5,235

18280.240.448

КАБАЮК

Пасище, мера

V

0,833

18280.23.21

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

23,911

18280.23.11

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

VI

4,455

18280.224.31

ВЕТИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

1,742

18280.288.731

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

6,094

18280.84.192

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

2,712

18280.231.472

ПАМУЕН

Пасище, мера

VI

2,069

18280.255.567

ГЕБЕ ДЕРЕ

Пасище, мера

III

3,847

18280.161.654

КИРЕВА ВЪРБА

Пасище, мера

VI

2,742

18280.194.690

ГОЛЕМИЯ ЧЕРКЕЗ

Пасище, мера

VI

3,576

18280.213.701

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

V

2,991

18280.235.749

ПАМУЕН

Пасище, мера

V

4,123

18280.44.816

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

VI

7,179

18280.274.909

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

9,392

18280.38.922

МАЛЬОВ ЧАРДАК

Пасище, мера

V

3,08

18280.80.954

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

1,503

18280.83.958

КАРА ОРМАН

Пасище, мера

V

5,483

18280.38.979

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

2,342

18280.25.987

ЕЗЛАТА

Пасище, мера

V

3,138

18280.1.721

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VI

1,361

18280.1.797

СТАРИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

V

5,09

18280.147.15

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

13,762

18280.207.5

ЮРТЕТО

Пасище, мера

VI

2,899

18280.213.23

БИНДЕРЯ

Пасище, мера

VI

19,061

18280.214.2

БРУЧИЛКАТА

Пасище, мера

VI

5,531

18280.90.171

СТУДЕНАТА РЕКА

Пасище, мера

VI

14,115

18280.96.780

ЧАЛНЪКА

Пасище, мера

V

8,272

18280.86.3

КАМЕНОВА РЕКА

Пасище, мера

V

6,199

18280.320.765

СТАРАТА КОРИЯ

Пасище, мера

VI

17,987

18280.194.898

ЯНКОВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

VI

2,409

                                      

с.Искрица ЕКАТТЕ 32857

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

32857.36.85

ТУЗЛУ КЕСИН

Пасище с храсти

V

17,147

32857.40.169

ВЪРБАЛАКА

Пасище, мера

V

4,99

32857.9.170

ВЪРБАЛАКА

Пасище, мера

V

4,518

32857.46.218

ЯМАЧА

Пасище, мера

VI

31,76

32857.45.220

ЯМАЧА

Пасище, мера

V

1,142

32857.46.225

ЯМАЧА

Пасище, мера

VIII

1,512

32857.46.227

ЯМАЧА

Пасище, мера

VIII

2,945

32857.47.233

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

VII

3,229

32857.1.238

КАРАТОПРАК

Пасище с храсти

VII

53,243

32857.58.273

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище, мера

IX

135,404

32857.58.285

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

61,108

32857.58.286

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище с храсти

IX

47,733

32857.58.317

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище с храсти

VII

38,523

32857.71.330

ВЕТИ ЮРТИ

Пасище с храсти

V

15,911

32857.7.347

НОВАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

10,436

32857.52.406

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

1,038

32857.16.437

КЬОКЕРА

Пасище с храсти

X

104,004

32857.31.101

ГРОБИЩАТА

Пасище, мера

ІХ

22,793

32857.1.238

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

VІІ

53,24

32857.31.1

ДЕБЕЛАТА КОРИЯ

Пасище, мера

V

3,254

32857.43.209

ТРИЪГЪЛНИКА

Пасище, мера

V

5,794

32857.54.246

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

VII

5,62

32857.54.249

ВЕТИТЕ ЛОЗЯ

Пасище, мера

VII

15,396

32857.57.290

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

IX

5,716

32857.58.294

РОШАВА ДРАГАНА

Пасище, мера

VIII

45,322

32857.2.345

ЮРЕНА-ГОРАТА

Пасище, мера

V

72,621

32857.48.405

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

51,558

32857.58.273

ГОЛИТЕ БАИРИ

Пасище, мера

IX

135,394

32857.52.406

КАРАТОПРАК

Пасище, мера

IX

1,038

 

 

с.Медникарово

 ЕКАТТЕ 47603

     

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

47603.104.69

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

30,616

47603.10.73

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

IV

11,522

47603.102.115

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

V

45,985

47603.28.148

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

IV

39,197

47603.28.152

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

IV

5,394

47603.41.208

ГЕРЕНА

Пасище, мера

IV

59,634

47603.23.225

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

IV

33,966

47603.58.275

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

3,617

47603.50.375

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

21,827

47603.50.377

ПОПОВА БАХЧА

Пасище, мера

VI

197,238

47603.59.430

КУРТ КАПАН

Пасище, мера

VI

5,867

47603.53.460

МИНОВА ДОЛЧИНКА

Пасище, мера

IV

6,143

47603.43.483

КЬОРЛЕВ БАИР

Пасище, мера

VI

22,532

47603.47.220

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

6,348

47603.47.221

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

2,015

47603.47.222

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,693

47603.26.229

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

1,531

47603.25.259

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

9,096

47603.26.262

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

7,347

47603.48.283

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

20,542

47603.48.285

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

7,539

47603.48.286

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,913

47603.47.291

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

2,468

47603.5.322

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

81,472

47603.5.327

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

17,779

47603.45.329

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

V

13,544

47603.48.561

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

0,196

47603.48.565

МАРИНОВ ГЬОЛ

Пасище, мера

IV

68,43

 

 

с.Мусачево

ЕКАТТЕ 49391

 

 

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49391.22.48

АЙНАКЛЪКА

Пасище, мера

V

39,67

49391.28.78

АЗЪКАРА

Пасище, мера

VI

101,278

49391.59.148

МАСКАРАТА

Пасище, мера

IV

7,152

49391.29.151

МАСКАРАТА

Пасище, мера

VI

24,614

49391.59.153

МАСКАРАТА

Пасище, мера

IV

15,155

49391.24.268

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

18,362

49391.24.269

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

31,103

49391.24.266

ЗАД ЛОЗЯТА

Пасище, мера

VI

0,922

49391.33.177

ЦИГАНСКИ БАИР

Пасище, мера

VI

43,81

 

 

с.Мъдрец

ЕКАТТЕ 49535

     
   

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

49535.156.39

ФОНДА

Пасище, мера

VIII

5,228

49535.156.41

ФОНДА

Пасище, мера

X

13,116

49535.166.445

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

IX

29,484

49535.44.746

ТУЗЛУДЖАН

Пасище, мера

Х

9,574

49535.232.108

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

VIII

8,737

49535.232.112

ГОЛИТЕ ЯМАЧИ

Пасище, мера

VIII

22,602

49535.139.1

ДЕРМЕНКА

Пасище, мера

V

3,636

49535.152.3

ДЕРМЕНКА

Пасище, мера

Х

7,054

49535.116.2

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

20,33

49535.116.3

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

3,838

49535.116.4

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

11,794

49535.116.5

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

152,958

49535.116.6

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

2,191

49535.116.7

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

2

49535.116.8

ИМИНОВА КОРИЯ

Пасище, мера

VII

16,424

49535.122.634

ЙОВИНА РЕКА

Пасище, мера

VII

2,621

49535.130.114

ЙОВИНА РЕКА

Пасище, мера

V

17,3

49535.118.643

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

V

1,953

49535.117.10

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

VI

8,964

49535.123.10

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

V

50,382

49535.125.1

КАРАЧГЕРЕН

Пасище, мера

VI

10,306

49535.113.610

КЮЧУК ДЕРЕ

Пасище, мера

V

0,392

49535.127.3

КЮЧУК ДЕРЕ

Пасище, мера

V

8,22

49535.98.369

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

V

2,024

49535.101.375

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

1,758

49535.98.12

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

56,971

49535.100.1

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

74,607

49535.101.1

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

11,462

49535.165.112

МАХМУДОВА КОРИЯ

Пасище, мера

V

30,85

             

 

с.Обручище ЕКАТТЕ

53134

     
       

 

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ/дка

53134.1.50

---------

Пасище, мера

V

15,659

53134.302.54

---------

Пасище, мера

V

14,044

53134.24.85

---------

Пасище, мера

V

14,661

53134.147.126

---------

Пасище, мера

V

2,91

53134.51.174

---------

Пасище, мера

V

1,226

53134.127.180

---------

Пасище, мера

V

2,827

53134.54.184

---------

Пасище, мера

V

20,724

53134.127.187

---------

Пасище, мера

V

5,4

53134.55.190

---------

Пасище, мера

VI

14,435

53134.58.202

---------

Пасище, мера

V

7,846

53134.148.127

---------

Пасище, мера

V

5,212

53134.146.141

--------

Пасище, мера

V

8,163

53134.117.301

---------

Пасище, мера

V

4,066

53134.105.344

---------

Пасище, мера

V

27,271

53134.274.354

---------

Пасище, мера

V

92,489

53134.267.364

---------

Пасище, мера

V

31,826

53134.269.385

---------

Пасище, мера

V

11,467

53134.95.432

---------

Пасище, мера

V

2,636

53134.93.439

---------

Пасище с храсти

VI

2,617

53134.89.445

---------

Пасище, мера

V

22,784

53134.80.525

---------

Пасище, мера

V

36,634

53134.80.528

---------

Пасище, мера

V

76,06

53134.234.569

---------

Пасище, мера

V

7,569

53134.239.572

---------

Пасище, мера

V

15,818

53134.238.584

---------

Пасище, мера

V

26,993

53134.207.590

---------

Пасище, мера

V

7,289

53134.206.603

---------

Пасище с храсти

V

2,934

53134.244.636

---------

Пасище, мера

V

52,454

53134.256.952

---------

Пасище, мера

V

20,682

53134.256.953

---------

Пасище, мера

V

9,673

53134.254.977

---------

Пасище, мера

V

43,45

53134.1.140

---------

Пасище, мера

V

96,176

53134.1.144

---------

Пасище, мера

V

74,884

53134.1.150

---------

Пасище, мера

V

30,211

53134.1.173

---------

Пасище, мера

V

64,637

53134.1.240

---------

Пасище, мера

V

57,048

53134.1.652

---------

Пасище, мера

V

26,621

53134.1.691

---------

Пасище, мера

V

12,222

53134.1.697

---------

Пасище, мера

V

28,752

53134.1.722

---------

Пасище, мера

V

13,764

53134.1.740

---------

Пасище, мера

V

1,884

53134.1.767

---------

Пасище, мера

V

17,161

53134.1.796

---------

Пасище, мера

V

9,886

53134.1.817

---------

Пасище, мера

V

1,312

53134.1.840

---------

Пасище, мера

V

10,833

53134.2.545

---------

Пасище, мера

IV

2,514

53134.3.784

---------

Пасище, мера

V

10,486

53134.208.33

------------

Пасище, мера

V

0,951

53134.207.9

---------

Пасище, мера

V

8,404

53134.15.27

---------------

Пасище,мера

V

84,536

53134.267.433

-----------------

Пасище с храсти

VI

376,036

53134.122.219

----------------

Пасище,мера

V

23,786

53134.255.235

---------------

Пасище,мера

V

52,621

53134.302.46

---------------

Пасище,мера

V

1,863

53134.20.55

---------------

Пасище,мера

V

3,496

53134.22.78

---------------

Пасище,мера

V

3,636

53134.513.80

---------------

Пасище,мера

V

6,13

53134.228.81

---------------

Пасище,мера

V

0,444

53134.23.83

КАЙРЯКА

Пасище,мера

V

15,459

53134.24.101

---------------

Пасище,мера

V

5,558

53134.148.127

---------------

Пасище,мера

V

5,211

53134.146.141

---------------

Пасище,мера

V

8,163

53134.130.158

---------------

Пасище,мера

V

7,266

53134.142.164

---------------

Пасище,мера

V

2,651

53134.51.174

---------------

Пасище,мера

V

1,226

53134.125.196

---------------

Пасище,мера

V

12,067

53134.125.207

---------------

Пасище,мера

V

13,388

53134.272.41

---------------

Пасище,мера

V

4,241

53134.38.562

---------------

Пасище,мера

V

2,902

53134.207.590

---------------

Пасище,мера

V

7,29

53134.1.595

---------------

Пасище,мера

V

5,272

53134.234.601

---------------

Пасище,мера

V

1,559

53134.240.706

---------------

Пасище,мера

V

2,994

53134.231.978

---------------

Пасище,мера

V

9,329

53134.38.980

---------------

Пасище,мера

V

3,799

53134.38.983

---------------

Пасище,мера

V

1,518

53134.85.993

---------------

Пасище,мера

V

7,357

53134.1.94

---------------

Пасище,мера

IV

7,251

53134.1.106

---------------

Пасище,мера

V

2,955

53134.1.176

---------------

Пасище,мера

V

10,093

53134.1.299

---------------

Пасище,мера

V

2,137

53134.1.300

---------------

Пасище,мера

V

5,36

53134.1.365

---------------

Пасище,мера

V

14,683

53134.1.397

---------------

Пасище,мера

VI

3,998

53134.1.400

---------------

Пасище,мера

V

5,971

53134.1.502

---------------

Пасище,мера

V

8,506

53134.1.507

---------------

Пасище,мера

V

1,861

53134.1.520

---------------

Пасище,мера

VI

1,765

53134.1.651

---------------

Пасище,мера

V

7,222

53134.1.741

---------------

Пасище,мера

V

6,078

53134.1.745

---------------

Пасище,мера

V

1,691

53134.1.750

---------------

Пасище,мера

V

15,025

53134.1.757

---------------

Пасище,мера

V

23,246

53134.1.767

---------------

Пасище,мера

V

17,16

53134.1.801

---------------

Пасище,мера

V

5,907

53134.1.805

---------------

Пасище,мера

V

6,14

53134.1.831

---------------

Пасище,мера

V

3,688

53134.207.10

---------------

Пасище,мера

V

13,882

53134.270.418

---------------

Пасище,мера

VI

9,911

53134.1.671

---------------

Пасище,мера

V

1,469

53134.1.672

---------------

Пасище,мера

V

3,308

53134.1.748

---------------

Пасище,мера

V

6,533

53134.229.997

---------------

Пасище,мера

V

18,221

                 

 

 

 

 

 

 

 

     

с.Помощник ЕКАТТЕ  57515

Имот N

Местност

Начин тр.ползв.

Кат.

Площ дка

57515.60.112

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

25,245

57515.60.113

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

16,747

57515.8.13

СЪКЧАЛИ

Пасище, мера

IX

9,988

57515.9.10

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

IX

0,977

57515.9.42

ДЖУМЕРЯ

Пасище, мера

VI

1,687

57515.12.7

КУШУЛАТА

Ливада

V

1,405

57515.14.38

СЪКЧАЛИ

Пасище, мера

VI

8,278

57515.25.153

ЛОЗЯТА

Ливада

VIII

2,976

57515.25.251

ЛОЗЯТА

Ливада

VIII

3,399

57515.34.7

ИЗГОРЯЛОТО

Пасище, мера

IX

20,001

57515.55.101

ДАНЛЪКА

Ливада

V

4,137


.........................

Уведомяваме собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, изпуснали срока за кандидатстване по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, че могат да участват в процедура заотдават под наемза останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за сключване на договори за срок от 1 /една/ стопанска година.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация в Общинска администрация – Гълъбово, стая 205.

 

При липса на интерес в срок до края на месец ноември 2020г., ще пристъпим към отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ.

..................................

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.04.2020 г. от 10.30 часа, в изпълнение на Заповед №168/13.04.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово, се събра Комисия в състав:       

Председател:

Джулия Фенерова – ст.експерт „УОбС“

 Членове:

1. Евгения Вълчева – Юрисконсулт 

2. Пламена Мърхова – Ст. експерт “Екология”

3. Светослав Савов – Гл. счетоводител

4. Дарина Льондева – ст.специалист „Публично изпълнение“

със задача да разгледа постъпилите заявления от заявители, правоимащи лица, които имат регистрирани животновъдниобекти в съответните или съседни землища на община Гълъбово, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаващите или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

            Комисията да разгледа по отделно всяко едно заявление и приложенията към него, като вземе решение за допускане на заявителя до разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ.

            Комисията определя необходимостта за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящред, като се започва от лицата, които притежават най – малко животински единици.

            Постъпили са 4 бр. заявления по землища, както следва:

 

с. Великово, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -Ж-11/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД;

-  Заявление вх.№ 94 -Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД;

 

гр. Гълъбово, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -А-9/05.03.2020 г. от ЕТ „Албена Нейчева”;

 

с. Обручище, общ. Гълъбово

-  Заявление вх.№ 94 -М-13/09.03.2020 г. от Минко Илчев Минков;

           

След запознаване с представените документи комисията констатира следното:

Всички заявления са подадени в срока, определен по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.За землището на с.Великово има подадени две заявления с вх.№94-Ж-11/05.03.2020г. и вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООД. Комисията констатира, че заявленията са с идентичен текст, за това ще бъде разгледано само едно от тях, а

именно това с вх.№94-Ж-10/05.03.2020г.

За землището на гр.Гълъбово има подадено едно заявление с вх.№ 94-А-9/05.03.2020 г. от ЕТ „Албена Нейчева“. Към настоящия момент, заявителката има сключен Договор за аренда №6042/27.07.2016г. с Община Гълъбово за ползване на пасища с обща площ 89,281 /осемдесет и девет цяло двеста осемдесет и един/ дка.

При разпределението на пасищата съобразно разпоредбите на Закона, комисията ще вземе предвид ползваните от заявителката пасища, мери и ливади от горе описания договор и ще ги приспадне от полагащите и се декари за брой животински единици.

 Комисията взе решение за допускане на заявителите до разпределение на пасища, мери и ливади, определени за индивидуално ползване, съгласно Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет - Гълъбово.

На основание чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ пасищата, меритеи ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.

Съгласно чл.37и, ал.6, изречение второ от ЗСПЗЗ при разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко животински единици.

Предвид цитираните разпоредби на ЗСПЗЗ и на основание глава десета от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, след направените мнения и констатации комисията.

 

Р Е Ш И :

 

I. Разпределя по землища пасищата, мери и ливади определени за индивидуално ползване с Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет- Гълъбово, по следния начин:

1. Землище с. Обручище, ЕКАТТЕ 53134

-  Заявление вх.№ 94 -М-13/09.03.2020 г. от Минко Илчев Минков с общ брой животински единици 4,45 следните имоти:

 

  53134.143.129

--------

Пасище,мера

V

24,677

53134.48.770

--------

Пасище, мера

V

10,564

53134.1.690

--------

Пасище, мера

V

34,288

 

                                                                                                Общо: 69,529 дка.

 

2. Землище гр. Гълъбово, ЕКАТТЕ 18280

-  По заявление вх.№ 94 -А-9/05.03.2020г. от  ЕТ „Албена Нейчева” с общ брой животински единици 13,95 следните имоти:

 

18280.243.4

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

3,25

18280.243.41

ДЮЗИЩА

Пасище, мера

V

1,613

18280.317.160

АЙВАЛЪКА

Пасище с храсти

VI

101,921

18280.259.530

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,892

18280.131.531

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

2,251

18280.131.536

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

III

1,918

18280.131.538

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

5,721

18280.231.1116

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,401

18280.232.1123

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

1,933

18280.232.1135

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

1,045

18280.242.1141

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

5,729

18280.242.1146

КАЙРЯКА

Пасище, мера

VI

3,733

18280.96.31

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

22,29

18280.96.37

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

20,099

18280.96.38

ЗАЙЧИ АЛЧАК

Пасище, мера

VI

14,691

 

                                                                                       Общо: 189,487 дка.

 

3. Землище с. Великово, ЕКАТТЕ 18280

-  По заявление вх.№.вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООДс общ брой животински единици 79,6 следните имоти:

 

10416.41.40

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

1,554

10416.13.48

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище, мера

V

4,324

10416.17.60

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

36,095

10416.12.61

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,657

10416.17.65

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

1,038

10416.16.68

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

20,41

10416.12.72

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

V

44,263

10416.15.86

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

7,632

10416.15.88

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

6,766

10416.15.87

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

5,996

10416.43.88

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

X

23,861

10416.12.96

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

V

33,553

10416.43.115

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

11,386

10416.43.116

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

44,72

10416.12.120

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

1,812

10416.45.126

КОЗАРСКИ ЕГРЕК

Пасище, мера

X

11,725

10416.43.129

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

4,387

10416.20.164

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

64,098

10416.23.173

БАКАДЖИКА

Пасище с храсти

VI

9,45

10416.43.174

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

14,81

10416.22.178

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

VI

26,549

10416.22.180

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

116,523

10416.22.209

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

7,378

10416.44.210

ГОЛИЯ БАИР

Пасище с храсти

V

4,097

10416.44.211

ГОЛИЯ БАИР

Пасище, мера

VI

9,068

10416.12.222

КАРАПАЧОВА РЕЧКА

Пасище с храсти

VI

28,349

10416.16.226

БАКАДЖИКА

Пасище, мера

V

5,42

 

Общо: 546,921 дка.


II.Доразпределение в съседни землища по заявление вх.№94-Ж-10/05.03.2020г. от „Агрекс“ ЕООДс общ брой животински единици 79,6 следните имоти:

 

Землище с. Разделна, ЕКАТТЕ 61755

61755.42.59

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

162,492

61755.5.54

БАЯМА

Пасище, мера

VI

9,786

61755.50.60

АСАНКАТА

Пасище, мера

VI

11,192

61755.26.87

ТУКМАКЛИ

Пасище, мера

V

30,643

61755.13.91

БАЯМА

Пасище, мера

VI

30,287

61755.44.164

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

29,018

61755.44.165

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

8,56

61755.42.169

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

30,867

61755.104.174

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

15,683

61755.42.175

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

287,078

61755.104.177

КЪШЛАТА

Пасище с храсти

IV

10,926

 

Общо: 626,532 дка.

Землище гр.Гълъбово, ЕКАТТЕ 18280

18280.93.416

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

11,103

18280.258.527

ДЕЛИ ЧОБАНА

Пасище, мера

IV

9,015

18280.90.176

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

29,662

18280.93.182

ПАМУКЛУКА

Пасище, мера

V

49,865

18280.39.196

КАТЛЪКА

Пасище, мера

V

26,039

18280.39.206

ЧИЛИНГИРА

Пасище, мера

V

18,547

18280.263.664

КУТЕВИ ГЕРЕНИ

Пасище, мера

VI

32,676

18280.205.10

КУТЕВО КЛАДЕНЧЕ

Пасище, мера

VI

25,225

18280.84.18

АЙВАЛЪКА

Пасище, мера

V

44,999

18280.135.16

БЕЙКЬОВО

Пасище, мера

IV

58,739

18280.230.11

КАЙРЯКА

Пасище, мера

V

50,376

 

Общо: 356,246дка.

Настоящият протокол се публикува на интернет страницата на Община Гълъбово, както и се обявява в Общинска администрация и кметствата на населените места.

Протоколът може да бъде обжалван в 14 – дневен срок от обявяването му пред Районен съд Гълъбово.

КОМИСИЯ:

 

Председател: ...…/п/………………

                     /Джулия Фенерова/

 

Членове:

  1. ……/п/……..……                                                2. .…/п/..………….

    /Евгения Вълчева/                                                          /Пламена Мърхова/

 

3..…/п/....…….…..                                                 4.…/п/….………….

    /Дарина Льондева/                                                 /Светослав Савов/

 

  

 

 

.............

За отдаваните под наем на пасища и мери - прочети Решение № 45 от Протокол №6 и Приложението:

ПРОТОКОЛ № 6/28.01.2020 Г.

Приложение към Решение №45

.............

ЗАПОВЕД - ПАСИЩА

ПРОТОКОЛ - ПАСИЩА

Приети решения на заседание на ОбС, с протокол № 77/29.07.2019 Г.