Езици

Официално откриване на яз. "Хайдушко кладенче" на 08.04.21 г. - четвъртък

 

 

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 08.04.2021г., от 11:30 часа, на язовир "Хайдушко кладенче", находящ се в землището на гр. Гълъбово, ще се проведе официална церемония по Откриване на обект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“, във връзка с успешно приключилите строително – монтажните дейности на обекта и издадено Разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява съгласно АДБФП № BG16M1OP002-4.004-0002-С01 от 13.02.2019г., сключен между община Гълъбово и Министерство на околната среда и водите по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

На събитието са поканени да вземат участие представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”,  Кметът на община Гълъбово – г-н Николай Тонев Колев, медии, представители на съседните общини, граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.