Езици

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 258,73 дка

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  659/12.08.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

              І.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 258,73 дка. и начална тръжна пакетна цена в размер на 154 850,00 /сто петдесет и четири хиляди лева осемстотин и петдесет лева/ лв. без ДДС, както следва:

землище с. Искрица

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

32857.58.61

7,714

пета

нива

 

2

32857.69.53

1,500

пета

нива

 

3

32857.55.8

9,962

пета

нива

 

4

32857.43.7

3,736

пета

нива

 

           

землище с. Обручище

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

53134.162.23

1,690

пета

нива

 

2

53134.38.19

5,000

пета

нива

 

3

53134.203.25

3,906

пета

нива

 

4

53134.172.8

6,729

пета

нива

 

5

53134.167.8

1,26

пета

нива

 

6

53134.120.19

2,909

четвърта

нива

 

7

53134.108.45

3,899

седма

нива

 

           
           

землище с. Мусачево

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

49391.10.6

9,999

шеста

нива

 

2

49391.34.22

3,500

шеста

нива

 

3

49391.34.23

3,000

шеста

нива

 

4

49391.35.8

13,998

пета

нива

 

5

49391.36.20

5,000

четвърта

нива

 

6

49391.34.21

3,499

шеста

нива

 

7

49391.28.67

8,406

пета

нива

 

8

49391.19.6

5,000

пета

нива

 

9

49391.18.5

11,999

пета

изоставена орна земя

 

10

49391.15.28

10,998

пета

нива

 

11

49391.13.10

9,472

четвърта

нива

 

12

49391.36.28

9,998

четвърта

нива

 

13

49391.36.39

9,999

четвърта

нива

 

14

49391.37.7

51,597

четвърта

нива

 

15

49391.8.6

7,003

четвърта

нива

 

           
           

землище с. Главан

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

14951.7.2011

20,124

девета

нива

 

           
           

землище с. Медникарово

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

47603.16.11

8,265

четвърта

нива

 

           
           

землище с. Помощник

Идентификатор по кадастрална карта

Площ/дка

Категория

НТП

Граници на имота

1

57515.25.133

2,312

осма

изоставена орна земя

 

2

57515.35.3

6,189

осма

нива

 

3

57515.38.45

10,067

осма

нива

 

 

ІІ.Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

            ІІІ.Определя начин на плащане – цената да се заплати в български, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово, по сметка BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF и код за плащане – 445600

            IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10 % от началната тръжна цена, без ДДС, платим в „Общинска банка“ АД гр. Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 25.09.2019г. от10.30 часа Повторен търг в случаите на чл.81, ал.4от НРПУРОИ да се проведе на02.10.2019г.от 10.30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодствотона Община Гълъбово, след заплащане на такса  за участие в размер на 60,00 лв. без ДДС, платима вкасатана партерен етажна Общинска администрация гр. Гълъбово.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 24.09.2019г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 01.10.2019г.

VІIІ.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 24.09.2019г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 01.10.2019г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, проекто-договор за продажба/приложение №2/, условия за участие в публичен търг /приложение №3/