Езици

НЧ "Просвета - 1911" - гр. Гълъбово

НЧ 'Просвета - 1911" гр. Гълъбово

Статус Действащо
Регистрационен № 1736
Име на читалище "Просвета -1911г."
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ГЪЛЪБОВО
Град/село ГРАД ГЪЛЪБОВО
Адрес „Мадара” 1, ж.к. "Васил Левски", п.к.6285
Булстат 000804282
Връзка към сайт библиотеки ВИЖ
Телефон 0418/6 24 14 ;0879219292
Факс -
E-mail [email protected]
Председател Иванка Димитрова Тенева
Секретар Ваня Петкова Колева


«Фолклорна магия в Гълъбово“ по Процедура чрез подборBG06RDNP001-19.064, 

Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява”от Стратегия за водено от общностите местно развитие на

СНЦ "МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН" за прием 2019 г. и чл.44 от Закона за обществените поръчки,

Доставка на традиционни тракийски фолклорни костюми за самодеен колектив към читалището“ 

Покана за пазарни консултации

оферта

.....

ОФЕРТИ

ПРОТОКОЛ 

РЕШЕНИЕ

............................................................................

«Фолклорна магия в Гълъбово“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.064,

Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на

СНЦ "МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН" за прием 2019 г. и чл.44 от Закона за обществените поръчки,

Доставка на компютърна конфигурация с мултимедия, техниказа озвучаване и осветление“

Покана за пазарни консултации

оферта

.................

ОФЕРТИ 

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ