Езици

На 5 април 2017 г. /сряда/ от 11:00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово ще се състои ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТАНА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА 2016 Г.

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гълъбово,

каня жителите на община Гълъбово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. на Община Гълъбово, което ще се състои на 05април 2017 г. /сряда/ от 11.00 ч. в Заседателната зала /партер/ на община Гълъбово.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. на Община Гълъбово са на разположение в деловодството на Общински съвет - Гълъбовона хартиен носител и публикувани ТУК.

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА /п/

Председател на ОбС - Гълъбово

 

Д О К Л А Д по изпълнението бюджета  на Община  Гълъбово към 31.12.2016г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към отчета за капиталови разходи към 31.12.2016г

Приложение 1 /Приходи/ и Приложение 2 /Разходи/

Приложение 3 /Капиталови разходи/

Приложение 4 ОТЧЕТ на Община Гълъбово за сметка за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” за 2016 г.

Приложение 5

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към Приложение 5

Приложение 6