Езици

На 04.02.2016 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Гълъбово в открито заседание ще се извърши отварянето на предложенията и обвързващите предложения, подадени за участие в процедура по предоставяне на концесия на Язовир

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

на основание Решение №11/01.12.2016 г. на Общински съвет Гълъбово и в изпълнение начл.55а, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за концесиите и обявлениеза концесия, публикуванов електронната страница на “Държавен вестник” (http://dv.parliament.bg/) на 09.12.2015г. под № 2и вписано в “Националния концесионен регистър” пореден № А-000767, Община Гълъбово обявява, следното:

 

На 04.02.2016 г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Община Гълъбово в открито заседание ще се извърши отварянето на предложенията и обвързващите предложения, подадени за участие в процедура по предоставяне на концесия на Язовир – публична общинска собственост -  имот с кад. № 000252, находящ се  в землището на с. Априлово, с площ от  143.376 дка, ведно с язовирна стена – имот с кад. № 000253, находящ се в землището на с. Априлово, с площ от 2.613 дка и рибарници към язовира – имоти с кад. № 000263; 000272; 000273; 000280 с обща площ от 67.608 дка, находящи се в землището на с. Априлово