Езици

Министърът на здравеопазването измени Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

19.03.2020 - 14:06

Измени се Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването 19.03.2020 -  допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

Създава се т. 1а:

„1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 метра между лицата”
2. Точка 9 се отменя.