Езици

Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА и чакащи за включване КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 28.03.2017 г. Проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“

28.03.2017 - 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 

Листи на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА и чакащи за включване КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 28.03.2017 г.

 

 

ЛИСТА на ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИкъм 28.03.2017 г.

№ по ред

Трите имена на 

кандидат-потребителя

Длъжност

 

 

Часове

Адрес

Брой точки в низходящ ред

1.

 Стоян Невенов Петров

л.асистент -6 ч.

 гр. Гълъбово, ул. Бор №1

108

2.

 Димитрина Велкова Димитрова

л.асистент -6 ч.

гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев

104

3.

Димитър Георгиев Георгиев

л.асистент -6 ч.

гр. Гълъбово, ул. Върба №10 

104

4.

 Стояна Куманова  Иванова

не е заявила

ЛА/ДП

с. Главан, ул. Странджа №1

98

5.

 Дина Иванова Гайдаджиева

л.асистент -6 ч.

с. Обручище, ул.Тинтява№1А 

97

6.

 Дина Кирева Сотирова

л.асистент -6 ч.

гр. Гълъбово, ул. Н. Вапцаров №23 

97

7.

 Райка Станева Славова

л.асистент -6 ч.

с. Априлово 

94

8.

 Слави Тодоров Димов

л.асистент -6 ч.

 с. Разделна

93

9.

 Катя Господинова Добрева

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Съединение, бл. 33, вх. А, ет.3, ап.6 

93

10.

 Бона Кънева Пенева

дом. пом. – 6 ч.

 С. Мусачево

93

11

Гроздана Динева Илиева

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. „Ал. Стамболийски“ №7

93

12.

 Злата Георгиева Горналова

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбъво, ул. „Славянска“ №4

92

13.

 Верка Георгиева Попчева

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Строител, бл. 41, ет.8, ап.47 

92

14.

 Стояна Гочева Вълчева

л.асистент -6 ч.

 С. Обручище, ул. Плиска №32

91

15.

 Тонка Стефанова Михайлова

л.асистент -6 ч.

С. Мъдрец, ул. Зорница №3 

90

16.

 Ивана Димитрова Станковска

л.асистент -6 ч.

 С. Обручище, ул. Бузлуджа №2

89

17.

 Господин Динев Янчев

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Стара Планина №25 

88

18.

 Тона Стефанова Куманова

л.асистент -6 ч.

С. Помощник 

87

19.

 Георги Вълчев Динчев

л.асистент -6 ч.

С. Помощник 

86

20.

 Пламен Живков Петков

дом. пом. – 6 ч.

С. Обручище, ул. 9-ти септември №90 

86

21.

 Станка Тилева Танева

л.асистент -6 ч.

С. Разделна 

86

22.

Живка Славова Кънева

л. асистент – 6 ч.

С. Разделна

84

23.

Рада Дамянова Жекова

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Република №26

83

24.

Рачо Петров Демирев

л.асистент -6 ч.

С. Мъдрец, ул. Дерменка №2

83

25.

Елка Стоянова Славова

л.асистент -4 ч.

Гр. Гълъбово, бл.20, вх.А,ет.2, ап.7

82

26.

Иванка Вълева Узунова

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Строител, бл.47, вх.Б, ет.7,ап.43

82

27.

Миглена Миткова Георгиева

л.асистент -6 ч.

С. Обручище, ул. Рожен №9

82

28

Виктория Живкова Димитрова

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, кв.Съединение, бл.21, ет.11,ап.55

80

29

Елена Костова Михалева

 л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Ропотамо №3

80

30

Гана Динева Динева

л.асистент -6 ч.

С. Априлово

80

31

Катя Стамова Миркова

л.асистент -4 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Шипка №3

79

32

Кристияна Калинова Бояджиева

л.асистент -4 ч.

С. Обручище, ул. Славянска №9

78

33

Мирка Миткова Ангелова

л.асистент -4 ч.

С. Главан, ул. Победа №2

78

34

Тонка Митева Вълчанова

дом. пом. –4 ч.

С. Мусачево

78

35

Надежда Петрова Георгиева

дом. пом. –6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Република №11

76

36

Тона Генева Колева

дом. пом. –6 ч.

С. Обручище, ул. Плиска №14

75

37

Кольо Василев Георгиев

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул.Беласица№14

75

37

Иванчо Гочев Делчев

дом. пом. –4 ч.

С. Разделна

74

39

Боньо Желев Кондов

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Митьо Станев №1

73

40

Дина Димитрова Георгиева

дом. пом. –6 ч.

С. Главан, ул. Сакар №2

73

41

Йорданка Георгиева Димитрова

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Емине №14

82

42

Пламена Добромирова Илчева

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Козница №4

72

43

Ивана  Банева Богоева

дом. пом. –6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Върбица №7

70

44

Петър Гочев Славов

л.асистент -6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Стара Планина №14А

70

45

Лилия Иванова Вълкова

л.асистент -4 ч.

С. Обручище, ул. Плиска

67

46

Радка Колева Енева

дом. пом. –6 ч.

С. Медникарово, ул. Здравец №3

67

47

Гергана Иванова Вълчева

л.асистент -6 ч.

С. Помощник

66

48

Марийка Костова Желязкова

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Строител, бл. 43, ап. 62

66

49

Кристиян Пенков Запрянов

л.асистент -4 ч.

С. Медникарово, ул. Дружба №28

65

 

Ръководител проект:

Маргрета Манева

 

 

 

ЛИСТА на ЧАКАЩИТЕ  ЗА  ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПРОЕКТА  КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ към 28.03.2017 г.

№ поред

Трите имена на 

кандидат-потребителя

Длъжност

 

 

Часове

Адрес

Брой точки в низходящ ред

1

Динка Митева Дончева

дом. пом. –6 ч.

гр. Гълъбово, кв. Съединение, бл. 34, вх. Б, ап.1

65

2

Руска Господинова Дялчева

л.асистент -6 ч.

С. Медникарово, ул. Изгрев №3

64

3

Нина Кирилова Георгиева

дом. пом. –6 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Плиска №8

63

4

Пеньо Колев Георгиев

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Вит №14

63

5

Марийка Митева Александрова

л.асистент -4 ч.

с. Помощник

62

6

Живка Ботева Колева

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Сакар №11

62

7

Иванка Начева Желева

дом. пом. –4 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Калиакра №17

62

8

Даньо Стойков Статев

дом. пом. –4 ч.

с. Априлово

62

9

Нейка Георгиева Динчева

дом. пом. – 2 ч.

с. Помощник

48

10

Десислава Християнова Куманова

дом. пом. –2 ч.

Гр. Гълъбово, ул. Калиакра №5

47

11

Елена Георгиева Попчева

дом. пом. –2 ч.

гр. Гълъбово, кв. Строител, бл.41, ет.8, ап. 47

47

12

Димитрина Илиева Миткова

дом. пом. –2 ч.

с. Главан, ул. Кап. Петко Войвода №2

46

13

Илкай Юсеин Ахмет

дом. пом. –1 ч.

Гр. Гълъбово, кв. Строител, бл.49, вх. Г, ет. 4, ап.52

4

 

Ръководител проект:

Маргрета Манева

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg------------------------------------------------------

Проект Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“ по ОП РЧР 2014-2020, бюджетна линия BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9ОP001-2.002-0281-C01