Езици

Концесия за ползване на язовир (водоем) № 000618 и № 000617

Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите рибовъдство, напояване, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, върху язовири, публична общинска собственост, както следва:

с. Главан Концесия за ползване на язовир (водоем) № 000618 и № 000617

Решение за откриване на процедура

Обявление

Обосновка

Документация

Документация - приложения

Проекто-договор