Езици

Кметът на Гълъбово от 23.03.2020 г. въведе следните противоепидeмични мерки на територията на Общината

З А П О В Е Д № 146/ 23.03.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед №РД-01-130/17.03.2020г., Заповед №РД-01-143/20.03.2020г. и Заповед РД – 01-144/22.03.2020г. на министъра на здравеопазването и предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и  обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №РД-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Считано от 23.03.2020 г. въвеждам  следните противоепидемични мерки на територията на община Гълъбово.

1. Преустановяват се посещенията  на паркове и  градски градини на територия на на община Гълъбово.

2. Забранява се на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.

3.В обектите за бързо хранене, хранителните магазини  и бензиностанциите на територията на община Гълъбово да не се допуска консумация на място.

4. Преустановява се дейността на всички кафе – автомати и вендинг – машини на територията на община Гълъбово, като собствениците да ги преведат в състояние, непозволяващо тяхното използване.

II. Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и да се оповести на сайта на община Гълъбово.

            III. Заместник кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметските наместници да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

            IV. Срокът и обхватът на мерките по т.I  може да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пенчо Стоянов – секретар на община Гълъбово.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ.........../ПП/...........

Кмет на община Гълъбово