Езици

Меню

Историческите богатства на Гълъбово

Община Гълъбовосе намира на територията на Тракийската низина, където обществен живот се е зародил още презVI хилядолетие преди новата ера.

В землището на община Гълъбово са открити останки от поселище, което е съществувало през каменно-медната епоха. Селищната могила „Хисарлъка“ е разположена на 1 км от град Гълъбово. Тя е била обитавана до средата на II хил. пр. Хр. и според учени е използвана като едно от важните крепостни съоръжения в района. 

Разгледай подробности: Международна археологическа конференция - Гълъбово

                                            Могилата "Асара"

                                           Златното съкровище на Гълъбово

На територията на общината са открити доказателства за активен стопански живот през бронзовата епоха. Тук са открити множество жилища, глинени и керамични съдове, от които се съди за трудова дейност, свързана със земеделие.

В местностите Кошар дере, Беловините и Корийката са открити останки от тракийски селища.

Най-много тракийски могили в община Гълъбово – 23 на брой, са открити в района на село Мъдрец.

Запазени паметници от тракийско време са и надгробните могили. Край Гълъбово това са: Малова чука, Лесова чука, Лиска могила, Малката могила, Балабанджиевата могила и др.

Има основание да се смята, че село Медникарово е основано върху заварени тракийски селища, тъй като в близост до него има няколко могили – „Рощук“, „Рошава Драгана“ и др.

Каменен скиптър открит в с. Главан намерен в м. "Трацов кладенец" по мнението на археолога ст.н.с. Георги Китов това е втората такава в България и към момента се съхранява в археологическия музей в София. Подробно описание ТУК

/снимка © К. Георгиев/НАИМ при БАН/

 

При разкопките са били открити над 80 експоната с научна и художестжена стойност, от които 24 златни.

 

 

 

 

 

 

 

От периода на римската цивилизация пък са известни няколко стари пътища. По течението на река Сазлийка например минава древният път от Нове (Свищов) през Августа Траяна (Стара Загора) до Константинопол. Освен това тук се срещат и останки от друг римски път, свързвал някога Стара Загора с Одрин.

 

 С. Главан - „Калето” / „Градището”/ „Балзена”. /снимки - линк - ТУК/ и /снимки - линк ТУК/

Отвори Карта от ТУК

<--- Снимка - карта от стр.14 от книгата "Главното за Главан" на Добри Янев /бивш кмет на с. Главан/ това е Първото описание на градежа от братя Карел и Херман Шкорпил.

На около 2 километра южно от село Главан (община Гълъбово), върху билото на един от северните ридове на Сакар планина все още могат да се видят следи от масивни стари ридове.

Според местно предание на това място е съществувала голяма крепост, която е била важен отбранителен център през ранновизантийския период и средновековието. В научната литература тази местност е известна с името „Калето” или „Градището”. Редом с тези названия местното население я нарича с името „Балзена”. Оттук следва проследяването на известни исторически и археологически проучвания за средновековната Балзена.

Първите археологически  изследвания на Главанската крепост привлича вниманието на историците със загадката за името и историческата си съдба още от края на XIX век. От тогава са и първите по- подробни описания на крепостта, оставени от братя Шкорпил. Те дават и първия и план, като я определят, като римски или средновековен градеж. Според тях, яките укрепителни стени, подсилени от няколко кръгли кули са свидетелство за значимостта на крепостта, за административните и отбранителните и функции. Това им дава основание да предположат, че там се е намирала столицата на келтите Тиле (Тилис), чието име свързват с известния от описанието на Прокопий De aedeficiis кастел Тулеус. Важно е и сведението за няколко монети, намерени в крепостта, сред които една медна монета на Юстениан I (527 – 565).

Укреплението в местността „Градището” от други учени - Васил Миков и Ив. Велков е отбелязано сред находищата на Южна България. Според тях там е имало голяма тракийска крепост, използвана и в по- късно време – VII-XII в.

Самото име Балзена, става известно от т.нар. Сюлеймански надпис (колона намерена до днешното село Сечище, Шуменско) , в който са отразени условията на 30- годишния мирен договор между България и Византия. Според повечето изследвачи, времето на сключването му може да се отнесе към края на 814 или началото на 815 г., при управлението на Омуртаг. В първата глава на мирния договор се установява новата граница между двете страни в района на Странджа и Сакар. Сред граничните крепости се споменават имената на средновековни крепости – Дебелет, Перамокастел, Балзена, Агатоники, Констанция, Макри ливада. Но имената на крепостите Балзена и Агатоники не се срещат в по- ранни писмени източници, затова се предполага, че са изградени вероятно след трайното настаняване на славяните на Балканския полуостров и образуването на българската държава. 

През 1992 година е проведено по- основно проучване на крепостта. Установено е, че тя се е била около 65 000 кв.м. и се е издигала на билото на силно издължен хълм с надморска височина 535 м, от който се открива широк изглед на юг и изток. Местоположението е било много стратегическо, тъй като укреплението е било достъпно само по тесен път, пресичащ платото на дължина.

Остава да се надяваме на бъдещи проучвания, на този все още слабо изследван район, казват местните хора, така вероятно ще се даде възможност за по- конкретни предположения относно действителното местоположение на средновековната Балзена.

До момента съществува един, единствен писмен извор (т.нар. Сюлеймански надпис), в който се среща името Балзена и следвайки изброените крепости  в направление от изток на запад, довежда до мисълта, че Балзена трябва да се търси в посока на изток от Агатоники, за която почти сигурно е доказано, че се е намирала край днешното село Оряхово, Харманлийско.

Защитен вал „Еркесията“ на територията на община Гълъбово е открита част от най-голямото и най-известното защитено землено укрепление на юг от река Дунав, в ареала на обширната територия на България през VIII-X век – „Еркесията“ (тюр. Земен прорез, гръц. Големият окоп, Голямата ограда, Големият прекоп).То е част от системата от укрепени валове, изградени във всички гранични и буферни зони на българската държава 71 и е изпълнявал функцията на военноотбранителна и митническа граница на България с Византия. Съоръжението се простира от черноморското крайбрежие до долината на река Марица и общата му дължина от брега на Бургаското езеро – с. Дебелт – с. Житосвят – с. Люлин – с. Симеоново – с. Тенево – с. Генерал Инзово – с. Овчи кладенец – с. Обручище /1,5 км - Паметник на културата с Национално значение - обн. в ДВ бр. 75/ 1968 г./ – с. Навъсен, до левия бряг на р. Сазлийка е 142 км. „Еркесията“ е разделена на източна и западна част.

Западната част, в чиито обхват попада и община Гълъбово, е дълга 64 км.Започва от село Тенево на десния бряг на р. Тунджа, върви в югозападна посока покрай селата Генерал Инзово, Видинци, Скалица, Овчи кладенец, през северната част на Манастирските възвишения, покрай с. Обручище достига левия бряг на р. Сазлийка, срещу с. Калугерово (средновековна крепост „Блисна”). Размерите й са значително по-малки от тези на източната част, а проходи е имало вероятно при пътищата, водещи на север към прохода Вратник, Твърдишкия проход и Боруй (Ст. Загора). Големи части от западната „Еркесия” и особено от „Малката Еркесия” са чувствително заравнени. Обявена е за паметник на културата с национално значение справка ТУК.

За по-подробна информация отвори ТУК

 Уикипедия: ТУК

Карти и снимки от проф. Рашев

Обобщен списък на недвижимите културни ценности в община Гълъбово

Населено място: с. Главан

1.Останки от византийска крепост – 800 м. Южно, ДВ бр. 75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: АрхитектурноСтроителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.

2. Долмени- 1 км. югоизточно, ДВ. Бр.75 от 1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен. Категория на ПК: Национално значение.

3. Къща на Дичка Димова Костова, д.п.№ 4789 от 21.12. 1981 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен.

4. Къща на Минко Георгиев Пехливанов, д.п.№ 4789 от 21.12.1981 г. Вид на ПК: АрхитектурноСтроителен.

5. Къща на Жела Новакова Станкова, д.п.№ 4789 от 21.12.1981 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен. Населено място: гр. Гълъбово 1. Църква „Св. Димитър”, д.п.№ 932 от 27.03. 1978 г. Вид на ПК: Художествен.Категория на ПК: 2 група.

 

Населено място: с. Медникарово

Останки от праисторическо селище – 5 км. Югоизточно, ДВ бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.

Римски тухлен гроб, м. „Бошнаков баир”,д.п.№ 5677 от 08.04.1999 г. Вид на ПК: Археологически.Категория на ПК: Местно значение/ предварителна категория.

 

Населено място: с. Мусачево

Римско селище Арзус – 2,5 км., ДВ бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Местно значение.

Църква ”Св. Кирил и Методий”,д.п.№ 4217 от 15.12. 1976. Вид на ПК: Художествен. Категория на ПК: 3 група.

 

Населено място: с. Мъдрец  

Църква ”Св. Арх. Михаил”,д.п. № 932от 27.03.1978 г. Вид на ПК: Художествен. Категория на ПК: II група.

 

Населено място: с. Обручище

Земен вал Еркесията - 1,5 северно, ДВ, бр.75 от 27.09.1968 г. Вид на ПК: Архитектурно- Строителен от Античността и Средновековието. Категория на ПК: Национално значение.

 

Селищна могила Гълъбово, м. ”Асара”, заповед № РДВР – 39 от 21.11.2016 г. Вид на ПК: Археологически. Категория на ПК: Национално значение.  

 

На територията на община Гълъбово се намират 11 броя исторически НКЦ, съгласно чл. 59, ал. 4 и §12, ал. 1 от ЗКН и съгласно ЗВП, в съответствие с писмо № 4349/ 04.12.1992г. на НИПК, както следва:

 1. Гълъбово - Паметник на загиналите във войните/ монумент/ - в Централна градска част , зад сградата на ЖП гара. Обектът е Историческо място. Имотен номер на обекта: 18280.0.419.

2. с. Великово, общ. Гълъбово. Паметник на загиналите във войните/ военен паметник/- в центъра на селото, до кметството. Обектът е Историческо място. Имотен номер на обекта: 10416.0,113.

3. в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Паметник на убитите в Първата и Втората Световна война/ военен паметник/, до кметството на селото. Обектът е Историческо място. Имотен номер на обекта: 47603.0512.

4. в с. Разделна, общ. Гълъбово. Паметник на загиналите във войните/ военен паметник/- в центъра на селото. Обектът е Историческо място. Имотен номер на обекта: 61755.0.104.

5. в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913-1918 г.

6. в с. Обручище, общ. Гълъбово. Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945г.

7. в с. Главан, общ. Гълъбово. Паметна плоча на загиналите през турското робство.

8. в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Паметна плоча на загиналите в Първата световна война 1915-1918 г.

9. в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Паметна плоча на загиналите в Първата световна и Отечествената война 1944-1945г.

10. в общ. Гълъбово. Паметна плоча на Руси Кънчев и Поборника, участници в Старозагорското въстание 1875 г.

11. в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Паметен знак на Тоди Йорданов

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИС разпореждане на МС № 1711/22.10.1962г. всички селищни и надгробни могили и средновековни отбранителни валове по смисъла на ЗКН притежават статут на НКЦ, с категория „национално значение”, с режим на опазване на територията – А, Б. За археологическите обекти НКЦ са валидни индивидуални режими на опазване, цитирани в писмо № 545/ 27.02.2001г. на НИПК и определяне на предварителна категория „национално значение”

Структура на археологическите НКЦ • некропол, могилен некропол - 17 бр. • могила, надгробна могила - 12 бр. • крепост - 7 бр. • селище - 13 бр. • скален релеф - 1 бр. • долмен - 6 бр. • гроб - 1 бр. • сгради единични - 5 бр. • църкви - 3 бр. • земен вал - 1 бр.

Регистрационна карта - 231001 - Обектът се намира в с. Главан, община Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Ранна желязна епоха, Стени от Късна Античност и Валове от Неопределима епоха, м. ”Калето” Обектът е Крепост. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.2.912. Режим на ползване: режим Б

Регистрационна карта - 231002 - Обектът се намира в с. Главан, община Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Ранна желязна епоха, Стени от Средновековие, Обект с Неопределена функция. Обектът е крепост. Имотен номер : 14951.2.906. Режим на ползване на обекта: Б.

Регистрационна карта - 231003 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от епохата на Възраждането, м.”Узалан”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.1.235. Режим на ползване: Б

Регистрационна карта - 2310004 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Късна античност. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.1.278. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 231005 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Античността, Обект с неопределена функция от Късна Античност, м. ”Високото дърво”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951. 1.967. Режим на ползване на обекта: Режим Б.

Регистрационна карта - 231006 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна желязна епоха, м.”Бикчийницата”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951. 303.58. Режим на ползване на обекта: Режим Б.

Регистрационна карта - 231007 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Възраждане, м.”Читашки юрт”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.7.275. Режим на ползване на обекта: Режим Б.

Регистрационна карта - 231008 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 14951.0.86. Режим на ползване на обекта: Режим Б.

Регистрационна карта - 231009 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от Некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите” . Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта:14951.0.76. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310010 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951. 0.75. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310011 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол, м. ”Могилите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 57515.2.38. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310012 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол, м. ”Могилите” от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер ва обекта: 14951.0.78. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2410013 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951. 1.803. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310014 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Долмен, от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.202.1. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310015 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.202.1. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310016 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.1.807. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310017 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Тракийски период, м. ”Бостанлъ дере”. Имотен номер на обекта: 14951.1.758. Режим на ползване на обекта: Б. Видът на обекта е Археологически

Регистрационна карта - 2310018 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Долмен от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.1.703. Режим на ползване на обекта: Б.

Регистрационна карта - 2310019 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Скални релефи от Неопределима епоха, м. ”Бостанлъ дере”. Видът на обекта е Археологически/ Художествена НКЦ/. Имотен номер на обекта: 14951.1.757. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310020 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна желязна епоха, м. ”Чешката”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.2.330. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310021 - Обектът се намира в с. Главан, общ. Гълъбово. Обектът представлява Долмен от Неопределима епоха, м. ”Чешката”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 14951.2.907. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310046 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Единични постройки /Халколит/, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.194. Режим на ползване на обекта: Б.

Регистрационна карта - 2310047 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Единични постройки /Халколит/, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.194. Режим на ползване на обекта: Б.

Регистрационна карта - 2310048 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Средновековието и Първа българска държава, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.189. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310048 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Плосък некропол от Неопределима епоха, Ровове/ ями/ от Неопределима епоха, м. ”Асара”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.189. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310049 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Крепост от Средновековие и Първа българска държава, м. ”Асара”. Имотен номер на обекта: 32857.0.189. Режим на ползване на обекта: Б. Видът на обекта е Археологически

Регистрационна карта - 2310050 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могилен некропол от Неопределима епоха, м. ”Дебелата кория”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.136. Режим на ползване на обекта: Режим А.

Регистрационна карта - 2310051 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могилен некропол от Неопределима епоха, м. ”Дебелата кория”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.137. Режим на ползване на обекта: Режим А.

Регистрационна карта - 2310052 -Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Казакова могила”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.58. Режим на ползване на обекта: Режим А.

Регистрационна карта - 2310053 - Обектът се намира в с. Искрица, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некопол, м.”Перчанчева могила” от Неопределима епоха. Видът на обект: Археологически. Имотен номер на обекта: 32857.0.64. Режим на ползване на обекта: Режим А.

Регистрационна карта - 2310075 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.588. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310077 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, „Шосето” от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер: 47603.0.588. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310078 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Шосето”. от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.134. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310079 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Шосето” от Гълъбово за ТЕЦ- 3. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.377. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310080 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.264. Режим на ползване на обекта: А 78

Регистрационна карта - 2310081 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.265. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310082 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.33. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310083 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.258. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310084 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 47603.0.252. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310085 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Могила, част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Юртите”. Видът на обекта е Археологически/ Могила/. Имотен номер на обекта: 47603.20.21. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310086 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна бронзова епоха, Обект с Неопределена функция от Римска епоха и Втора българска държава. Видът на обекта е Археологически/ селище/. Имотен номер на обекта: 47603.20.14. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310087 - Обектът се намира в с. Медникарово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селищна могила от Неолита, Обект с Неопределена функция от Бронзова епоха. Видът на обекта е Археологически/ Могила/. Имотен номер на обекта: 47603.0.512. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310088 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 490535.0.206. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310089 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 490535.0.130. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310090 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 490535.0.604. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310091 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово, м. ”Терзиева могила” Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Режим на ползване на обекта: А. Имотен номер на обекта: 49535.0.75.

Регистрационна карта - 2310092 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово, м. ”Гуджова могила” Обектът представлява Селищна могила от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.691. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310093 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Плосък некропол от Неопределима епоха, Обект с Неопределима функция от Средновековие, м.”Клисе башъ”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.675. Режим на ползване на обекта: Б

Регистрационна карта - 2310094 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Средновековие, м.”Клиселина”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.51.36. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310095 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Голямата могила”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.747. Режим на ползване на обекта: Б

Регистрационна карта - 2310096 - Обектът се намира в с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 49535.0.747. Режим на ползване на обекта: A

Регистрационна карта - 2310097 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Праисторическо селище, Обект с Неопределена функция от Бронзова, желязна и римска епохи и Средновековие. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.1.819. Режим на ползване на обекта: А 79

Регистрационна карта - 2310098 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Трите могили”.  Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.276. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310099 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила, Част от некропол от Неопределима епоха, м. ”Трите могили”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.275. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 2310100 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Ранна желязна епоха, м. ”Трите могили”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обект: 53134.0.276. Режим на ползване на обекта: А

Регистрационна карта - 2310101 - Обектът се намира в с. Обручище, общ. Гълъбово. Обектът представлява Надгробна могила от Неопределима епоха, м. ”Голямата могила”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.52. Режим на ползване на обекта: А.

Регистрационна карта - 100003120 - Обектът се намира в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово. Обектът представлява Селище от Енеолит, ранна и средна бронзова епоха, в района на ТЕЦ ”Гълъбово”. Видът на обекта е Археологически. Имотен номер на обекта: 53134.0.228. Режим на ползване на обекта: А.

8.1.4.7Сигниране на обявените защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Териториален анализ. След анализ и съпоставка на данните за недвижимите КЦ, те са локализирани и съответно сигнирани на топографска карта на общината в мащаб 1:50 000. С координатна точност са сигнирани и защитените територии с наличие на археологически паметници, съобразно с предоставени схеми по КВС и Протоколи на МК. Археологическите обекти (регистрирани и декларирани) са сигнирани обобщено и приблизително, съобразно текстовите описания.

В резултат на тези териториални анализи ясно могат да се обособят няколко зони с концентрация на археологически обекти: • антични и средновековни и крепости - 7 бр. • селища – 13 бр. • надгробни могили -12 • некрополи – 17 • Земен вал „Еркесията” Останалите съхранени материални следи на археологическото наследство се локализират предимно в извънселищни територии, отдалечени от урбанизираните структури на съвременните населени места, към момента не са преминали през процедура по даване на статут, граници и режими на опазване. Не съществуват достоверни данни за датиране на съвременната териториална структура на селищната мрежа в общината, но по предложение тя е формирана в днешния си вид в края на 18-ти и през 19-ти век. За разлика от тракийския, античния и средновековния период,съвременното заселване се е формирало предимно във връзка с търсене на препитания и сигурно убежище от исторически катаклизми.

 Археологическите обекти и находки в извънселищна среда са локализирани приблизително по описание. Данните за тях се свеждат до наименование и приблизително датиране. Липсва картиране, архитектурно и геодезическо заснемане. Не са придружени със снимков материал.

Със Заповед № РД-9Р-39/21.11.2016г. на Министъра на културатаса определени режимите на опазване на обект „Селищна могила Гълъбово“, м. „Ьсара“, с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, с класификация на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“. Всички намеси в територията на недвижимата културна ценност се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН. 2. С Протокол от 10.06.1998г. на Междуведомствена комисия са определени граници, охранителни зони и режими на ползване на територията на археологически паметници – селищни могили „Гуджова“ и „Клиселика“, при с. Мъдрец, община Гълъбово, обявени за НКЦ с категория „национално значение“, с РМС № 1711/ 1962г. Към ОУПО остава в сила задължителното изискване за съгласуване на обекти НКЦ и техните охранителни зони на всяка инвестиционна намеса по реда на чл. 80 и чл. 84 от ЗКН с /МК след становище на НИНКН/.