Езици

Информация относно усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

Информация относно усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на  заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора:

Административният управител на област Стара Загора информира за предстоящи проверки по населени места в животновъдни обекти тип „заден двор“, които ще започнат от 05.08.2019 г по график, предоставен от Областна дирекция по безопасност на храните - Стара Загора. Приоритетно ще се проверяват населените места в радиус 20 км. около големите животновъдни обекти. За община Гълъбово това са селата Априлово, Великово, Разделна, Мусачево и гр. Гълъбово.

При проверките, ако се установят животни-свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИс на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/, ще бъдат предприети принудителни административни мерки съгласно чл. 139а, във връзка с чл. 139, ал.1, т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти, регистрирани по този закон.

             В периода до започване на проверките, собствениците, които мислят, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, могат да изколят прасетата за лична консумация.

              Информационни материали относно заболяването и необходимите мерки за биосигурност са публикувани на сайта на БАБХ,  на страницата на ОА Гълъбово. Брошури, плакати и листовки за информация на гражданството има на разположение във всички кметства по населените места в общината.

              Към настоящия момент Общинската епизоотична комисия предприема мерки за информиране на населението и за съгласуване действията на институциите на територията на община Гълъбово,  имащи отношение към превенцията и осъществяването на задължителните по закон действия и мероприятия относно недопущане разпространение на заболяването.

Писмо на Областен управител

Информационни материали относно заболяването "Африканска чума по свинете"

Сайт на Българска агенция по безопасност на храните