Езици

Информация относно заболяването „Африканска чума по свинете“ и непосредствената опасност от разпространение и на територията на област Стара Загора

26.07.2019 - 09:27

З А П О В Е Д №. 660. гр. Гълъбово 26.07.2019 г.

На основание чл.44 ал.1 т.2 и т.8 от ЗМСМА, чл.133 т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,

Заповед № РР-ЗД-4/17.07.2019 г. на Областния управител на област Стара Загора и представени ми протоколи от заседание на Общинската епизоотична комисия от 23 и 25. 07.2019 г. във връзка с утежнената епизоотична обстановка по отношение на Африканска чума по свинете в страната

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе информационна кампания сред населението на община Гълъбово за опасността, забраните, мерките за ограничаване и недопускане разпространението на Африканска чума по свинете като се поставят на видни, общественодостъпни места във всички населени места и на сайта на общината информационните материали, предоставени от БАБХ. Незабавно в информационната кампания да се включи информация за планираните от БАБХ по график проверки и предвидените от тях санкция и мерки за обезвреждане на животните.

2. Забранявам провеждането на фермерски пазари и продажбата на месо, месни продукти, сланина, мляко, сирене, кашкавал и др. животински продукти на открито, извън търговските обекти.

3. Забранявам транспортирането на трупове на заклани животни и части от трупове на такива в нелицензирани за дейността превозни средства (лични и служебни автомобили без необходимото санитарно разрешително за това).

4. Полицейските органи на РУП Гълъбово да стриктно да контролират забраната по точки 2 и 3 и за присъствието на каквито и да е животни и птици при провеждането на пазари в населените места от общината, както и за нерегламентирано събиране на животни на едно място с цел продажба, изложба или пр. При констатирне на неидентифицирани животни и при др. необходимост да се сигнализира официалния ветеринарен лекар за общината д-р Михаил Енев, GSM 0882055016 и на началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ-Стара Загора, GSM 0888475252;

5. Полицейските органи на РУП Гълъбово да засилят контрола на превозните средства, превозващи живи животни, птици, фуражи и дивеч на територията на общината. При проверките да се изискват документите, съпровождащи пратката и се следи за спазване изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспортирането. В слачай на нерегламентиран превоз да се уведомяват и се търси съдействие от органите на БАБХ, респ. официалният ветеринелен лекар за община Гълъбово.

6. Собствениците на животновъдни обекти със свине стриктно да спазват мерките за биосигурност, предвидени в информационните материали на БАБХ: да не изхранват животните с кухненки отпадъци; да държат животните постояно затворени, да не допускат възможност за пряк или косвен контакт с домашни свине от други ферми или диви свине, да не изхранват животните с фуражи, непреминали карантинен 60 дневен срок - зърно от нова реколта, зелени фуражи от полето, сено, слама и др.; да не допускат контакт на свинете с външни лица.

7. Собствениците на свине внимателно да наблюдават животните и при съмнително поведение и/или наличие на признаци за заболяване незабавно да се свържат с обслужващия обекта ветеринарен лекар и кмета/км. наместник на населеното място;

8. Ловно-рибарско дружество гр. Гълъбово да организира ловните дружинки за наблюдение за клинични признаци и промяна в поведението на дивите свине; Ловците да докладват незабавно всяка открита мъртва дива свиня и представят необходимия биологогичен материал за изследване за АЧС. Всички ловни дружинки да преминат обучение за задължителните мерки за биосигурност насочени към непренасяне заразата и предотвратяване на болестта.

Организацията по изпълнението възлагам на Общинската епизоотична комисия, контрола по изпълнението и възлагам на Зам. кмета на Общината Димитър Василев и на началника на РУ „ Полиция“- Гълъбово.

Заповедта да се оповести на населението и се изпрати за сведение и изпълнение до началника на РУ „ Полиция“ Гълъбово, ръководството на ЛРС-Гълъбово, кметовете и кметските наместници на населените места от общината.

ПЛАМЕН БАРАКОВ за кмет на Община Гълъбово,

съгл. заповед №645/19.07.2019 г.

ИЗГОТВИЛ: Гл. екстперт СДСР М. Манева