Езици

Информации по напредък на проекта

 

 

 

 

 

 

Дейности по проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

..............

..............

м. юли 2018 г. - Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ  в гр. Гълъбово,бул. „Република“ №31А продължава предоставянето на почасови услуги за лична помощ на  лица/деца с увреждания и хора над 65г.в невъзможност от самообслужване. Потребителите ползват пакет от услуги, съобразно потребностите си, включващ услугите на личен асистент/домашен помощник, медицинска сестра, психолог и социален работник.През м. май  в проекта се включиха 2 нови петребители на почасови услуги и прекратен договор на един потребител по негово желание.От създаването на Центъра през м. април 2017 г. до края на м.юни 2018 г. общият брой на преминалите през проекта потребители на услугите е 68. Листата на чакащите за включване кандидати за потребители включва 14 лица  с изготвени оценки на потребностите. В момента Центърът работи с 39 лични асистента и 12 домашни помошника и предоставя почасови услуги по домовете на 54 потребителя от гр. Гълъбово и селата Априлово, Разделна, Мусачево, Обручище, Медникарово, Мъдрец, Главан и Помощник.По желание на личните асистенти и домашните помощници, проекта предоставя професионална подкрепа от външен експерт. През м. април супервизия са преминали 5 доставчика на социални услуги. Продължават ежемесечните мониторингови проверки по домовете на потребителите от страна на ръководния екип на проекта. Средствата по третото междинно искане за плащане за месеците октомври-декември 2018 г.  УО на Програмата верифицира в края на м. април в пълния им размер от 69139 лв. На 11.05.2018 г. екипът подаде четвърто искане в ИСУН за междинно плащане и отчете реализираните дейности през месеците януари-март 2018 г. Проектът предвижда приключване на дейностите до 9.10.2018 г. Очаква се удължаване срока на услугите за лична помощ с национално дофинансиране до края на 2018 година.Срокът за кандидатстване на потребители и за доставчици, притежаващи необходимиия сертификат за работа в домашна среда е до края на м. август 2018 г. /От ръководния екип на проекта/

......................

Община Гълъбово Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. ОТ НАЧАЛОТО НА М. МАРТ В ПРОЕКТА СЕ ВКЛЮЧИХА 6 НОВИ ПЕТРЕБИТЕЛИ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСУЛГИ В ГР. ГЪЛЪБОВО. От стартирането на същинската услуга през м. април 2017 г. до м. март 2018 в него са се включили 66 потребители. Ежедневно Грижи в домашна среда  получат 54 лица от цялата община, като за тях се грижат т 39 личини асистента и 13 домашни помощника. През  м. март предстои да се проведе второто поддържащо обучение на доставчиците. Потребителите на услугата продължават да получават медицинска грижа на ниво медицинска сестра. Оказва се индивидуална психологическа помощ и мотивационна подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразена с техните лични потребности. Екипът на Центъра за интегрирани услуги ежемесечно посещава домовете на потребителите. При посещенията се извършва вътрешен контрол на предоставяните услуги и социално консултиране. При посещенията потребителите заявяват удовлетвореност от ползването на почасовите услуги. От страна на екипа на проекта продължават ежемесечните мониторингови проверки по домовете на потребителите. През м. януари бяха верифицирани средствата по второто междинно искане за плащане за периода юни-септември 2017 г. в пълния му размер от 79315 лв. На 03.11.2018 г. екипът подаде искане в ИСУН за трето междинно плащане и отчете реализираните дейности през месеците октомври-декември 2017 г. Проектът предвижда приключване на дейностите до 9.10.2018 г. Предоставянето на услугите ще продължи до края на 2018 година с национално дофинансиране.Екипът на проекта ще продължи да набира кандидати за потребители и доставчици, притежаващи необходимиия сертификат за работа в домашна среда, до края на м. август 2018 г.

..................

17.11.2017 г. Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”. От стартирането на проекта до момента са обгрижени 59 потребители, към момента потребителите са 49 от гр. Гълъбово и селата Априлово, Разделна, Мусачево, Обручище, Медникарово, Мъдрец, Главан и Помощник. Ежедневно без събота и неделя за тях полагат грижи в домашна среда 46 доставчика-лични асистенти и домашни помощници, всички преминали успешно обучение за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Благодарение реализирането на проектните дейности община Гълъбово  разкри 52 нови работни места, 32 от които са безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда. Интегрираните здравно-социални услуги, предоставяни чрез Центъра за услуги за социално включване целят  да се подобри качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора над 65 години в невъзможност от самообслужване. Предоставяните услуги са почасови и съобразени с индивидуалните потребности на потребителите. През изминалия период нуждаещите се потребители продължават да получават медицинска грижа на ниво медицинска сестра. Оказва се индивидуална психологическа помощ и мотивационна подкрепа на потребителите и техните семейства, съобразена с техните лични потребности. На личните асистенти и домашни помощници се предоставя  професионална помощ  за преодоляване на натрупаното напрежение и затруднения в работния процес и насочване за вземане на професионални решения. По желание на доставчици се проведоха 6 индивидуални и през м. октомври планираните 5 групови супервизи. На 7 ноември  се проведе и първото надграждащо обучение на личните асистенти и домашни помощници, в което се видя, че има реално надграждане на уменията и капацитета на доставчиците. Екипът на Центъра за интегрирани услуги ежемесечно посещава домовете на потребителите. При посещенията се извършва вътрешен контрол на предоставяните услуги и социално консултиране. При посещенията потребителите заявяват удовлетвореност от ползването на почасовите услуги. Ежемесечни мониторингови проверки се извършват и от екипа на проекта. За периода бе реализирано първото междинно плащане и верифицирани разходите за периода януари- май 2017 г. На 03.11.2017 г. екипът подаде искане в ИСУН за ново междинно плащане и отчете реализираните дейности през месеците юни-септември 2017 г. Услугите  ще продължат да се предоставят до 9.10.2018 г., когато приключват проектните дейности. Екипът на проекта продължава да набира заявления от кандидати за потребители и доставчици, които да се включват в проектните дейности, съобразно разписаните правила и изисквания за предоставяне на услугата.

................

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“ /10.08.2017/

...............

            28.04.2017 г.  - период - м. януари- април 2017 г.

От  09.01.2017 г. на територията на община Гълъбово изпълнява проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“  с конкретен бенефициент община Гълъбово. Проектът е в изпълнение на сключен договор за безвъзмедна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.002-0281-C01 с Министерството на труда и социалната политика. Общата му стойност е 491 270,78 лв., осигурени от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“. Продължителността на проекта е 21 месеца, от които 18 месеца са за предоставяне на интегрирани социални услуги. Цел на проекта: подобряване на качеството на живот и на достъпа до социални и здравни услуги за социално включване  в отговор на комплексните потребности на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. От друго страна  проектът цели създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика и връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

            Назначен е екип за управление и изпълнение по проекта в състав: гл.експерт „Стопански дейности и социално развитие“ Маргрета Манева- ръководител; Координатор- Мая Балтаджиева- „Отчетник трудови възнаграждения“ и Диана Илиева – счетоводител. В състава на екипа бе извършена промяна- от 18 април задълженията на счетоводител по проекта пое Ина Динева-зам. главен счетоводител. Общинска администрация и екипът за управление на проекта създадоха организация и успешно проведоха подготвителните дейности, предшестващи предоставянето на същинската услуга: възлагане на дейности по проекта-за ремонт и доставки, информиране и публичност, завършени ремонтни дейности, обзаведен и оборудван Център за предоставяне на почасови услуги и изготвена методология за дейността му.През м. април заработи нов за общината ни „Център за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда“, намиращ се в гр. Гълбово, бул. „Република“ №31А (бившата сграда на ОбС-Гълъбово). Центърът разполага с екип от експерти с различен профил на компетентност-социален работник, медицинско лице и психолог за да се гарантира интегрирания подход в предоставянето на услугите. Те са назначени след проведен конкурс и предоставят здравно- медицински и социални услуги- измерване на витални показатели, проследяване на състоянието на потребителя, консултации; психологическо консултиране и мотивиране, съдействие за ползване на административни и общински услуги, подпомагане за достъп до здравни, социални услуги. В екипа на Центъра са включени и 13 домашни помощници и 36 лични асистента, предоставящи почасови услуги в домашна среда. Подборът на персонала за предоставяне на услугите в домашна среда се извърши от екипа за управление на проекта след първоначален подбор по документи и проведено интервю с кандидатите с цел установяване мотивацията им за извършване на социалната работа. Екипът за организация и управление на проекта в изпълнение на дейност „ Създаване на екип за предоставяне на услуги. Обучение на персонала за предоставяне на социални услуги“ организира и успешно проведе на 28 и 29 март 2017 г. въвеждащо обучение на домашните помощници и личните асистенти. Обучението се проведе от външен експерт- гжа Галина Гочева, дългогодишен управител на Дома за стари хора в гр. Гълъбово в заседателна зала №1 на общинска администрация. Целта на обучението е повишаване професионалните умения и мотивация на личните асистенти и домашните помощници чрез придобиване на познания и умения за домашните грижи и услуги, правата и задълженията на персонала, предоставящ услуги в домашна среда; специфика на грижите за хора с увреждания и възрастни хора; процедури и правила при предоставяне на социалните услуги, здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социалните услуги. Подборът на потребителите се извърши на база изготвена индивидуална оценка на потребностите от екипа експертни на Центъра за за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Договорени са услуги за потребителите според специфичните им нужди, изявени предпочитания и избран от тях личен асистен или домашен помощник, като за целта са изготвени индивидуални планове за предоставянето им. Очакваният резултат от реализиране на проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване“ е създаване на условия за устойчив модел за предоставяне на интегрирани социални улуги в домашна среда и осигуряване възможности за достоен и независим живот на хора в частична или пълна невъзможност от самообслужване и в риск от пълна социална изолация, като и допринасяне за преодоляване на бедността на безработни лица от общината. 

..................

Информация относно: Одобрен проект "Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 год. с невъзможност за самообслужване"

................