Езици

ИЗБОРИ 14.11.2021 и 21.11.2021 г.

ИЗБОРИ 21.11.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци

...................................................................................................................

ИЗБОРИ 14.11.2021

...............................................................................................................

З А П О В Е Д №705/ 25.10.2021., гр. Гълъбово

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 234 от ИК, Решение № 764-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК и Заповед № 643/16.09.2021г. на Кмета на Община Гълъбово за образуване на избирателни секциии във връзка с оповестяването на мерките при гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижванетоотносно произвеждането на изборитеза президент и вицепрезидент на Р. България и за народни представители, насрочени за 14.11.2021г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Следните избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Гълъбово.

СИК №3– гр. Гълъбово, Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

СИК №5- гр. Гълъбово, Клуб на пенсионера, ул. Христо Ботев №32Аквартал ІІ-ри,

2. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в избрана от тях подходяща секция по реда на глава ХІV, раздел VІІІ от Изборния кодекс.

3.Когато избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в секция, различна от секцията по постоянния им адрес, представят пред СИК декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

4.На посочените избирателни секции да се осигурят подвижни рампи.

5. Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят на телефонив сградата на Община Гълъбово, бул. „Република“ № 48, етажII,  стая 202.

 Контакти с общинска администрация Гълъбово:

Гр. Гълъбово, Бул. Република №48, Телефони: 0418 68941, 0878 31 85 06

Настоящата заповед да бъде обявена публично на интернет сайта на община Гълъбово www.galabovo.org.

Копие от Заповедта  да се постави на информационното табло на община Гълъбово.

Копие от Заповедта да се изпрати на  РИК СТАРА ЗАГОРА за сведение.

Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.................................................................................................................................................................................................

З А П О В Е Д №686/15.10.2021г. гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, глава ХІІ, раздел ІІ - ри „Предизборна агитация“ от Изборния кодекс, относно произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители, насрочени за 14.11.2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Поставянето на агитационни материали се извършва след откриването на предизборната кампания за насрочените на 14.11.2021г. избори за  народни представители.

1.1. Предизборната кампания се открива на 15.10.2021г. (30 дни преди датата на изборите) и приключва в 24.00ч. на 12.11.2021г.

2.Определям места за поставяне на агитационни материали, както следва:

2.1. Информационни стълбове /табла/ за реклами и съобщения на територията на община Гълъбово и населените места в общината.

2.2. Сгради, огради и витрини, частна собственост, след разрешение на собственика или управителя на имота.

3.Забранявам:

3.1. Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

3.2. Използването на държавния и общинския транспорт за  предизборна агитация;

3.3. Поставянето на агитационни материали върху сгради, общинска собственост.

3.3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

3.4. Забранява се поставянето на агитационни материали на партиии коалиции от партии  в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

3.5.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

4.В срок до 7 /седем/ дни след изборния ден, партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло на община Гълъбово,  да се публикува на интернет сайта на общината www.galabovo.org и във в. „Гълъбови вести”.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ „Полиция” Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на РИК гр. Стара Загора.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

.........................................................................................................

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS: Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

......................................................................................................................

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

...............................................................................................................................

ПОКАНА /публикувана на 04.10.2021 г./

ДО

УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ДО

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

ДО

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО

Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ДО

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО

Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“

 

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., насрочени сРешение на НС от 02.09.2021 год., обв. в ДВ бр. 73 от 03.09.2021 год. и Указ № 245 от 14.09.2021 год., обн. в ДВ бр. 77 от 16.09.2021 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.91, ал.1, ал.2 от Изборния кодекс, Ви каня на 07.10.2021г.от 10.00часав сградата на Община Гълъбово, бул. Република № 48 – заседателна зала /трети етаж/ на  консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите, е необходимо да представите следните документи:

1.Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

       ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

        ГЮЛДЖАН ДУРМУШ-ШАКИР   /Съгл. Заповед № 647/16.09.2021 г./

...................................................................................................
Публикувано на 30.09.2021 г.
....................................................................................................

 

З А П О В Е Д №643/16.09.2021 г. гр. Гълъбово

ОТНОСНО:Образуване на избирателни секции за произвеждане на  избори заПрезидент, Вицепрезидент на Р. България и за  Народни представителина 14 ноември 2021г.,насрочени сРешение на Народно Събрание от 02.09.2021 год., обнародвано в ДВ бр. 73от 03.09.2021 год.,и Указ на Президента на Републиката № 245/14.09.2021г., обн. ДВ                         бр. 77/16.09.2021 год. за произвеждане на изборите за  Народни представители на 14 ноември 2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, ал. 2-6, чл. 9, ал.6, ал. 8 и ал. 9, чл. 90 ал.1 от  Изборния кодекс и във връзка с чл.28, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците.

О Б Р А З У В А М :

1. СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ – 22 /двадесет и две /общи  избирателни секции на територията на община Гълъбово за  произвеждане на  изборите за  Президент, Вицепрезидент на Р. Българияи за  Народни представителина 14 ноември 2021г. и УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, които са неразделна част от настоящата заповед.

2. Предвиждам избирателни секции:

  • № 23– (МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ гр. Гълъбово) – за специална секция  при наличие на необходимия брой избиратели,съгласно чл.9, ал.6 от Изборния кодекс.
  • № 24– (МБАЛ /Многопрофилна болница за активно лечение/ гр. Гълъбово) – за специална секция в Ковид отделение при необходимост.
  •  № 25– „Подвижна избирателна секция в която избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно чл.28, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците.“
  • № 26– Подвижна избирателна секция за избиратели с трайни увреждания съгл. чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс

3.Настоящата заповед да се обяви публично чрез поставяне на информационното табло на община Гълъбово и на интернет сайта на община Гълъбово - www.galabovo.org

4.На основание чл.8, ал.2 и ал.6 от ИК, копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ “ГРАО” гр. Стара Загора и РИК  гр. Стара Загора.

5.Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управителна област Стара Загора.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Гълъбово – Г-н Пенчо Стоянов.

Заповедта да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, до главен специалист „Гр.състояние“, специалист „ЕСГРАОН“ в община Гълъбово.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Приложения

........................................................................................................................................................................................................

З А П О В Е Д № 644/16.09.2021г. гр.Гълъбово

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.3 от Изборния кодекс, относно  произвеждане на избори за Президент, Вицепрезидент на Р. България на 14ноември2021г., насрочени сРешение на Народно Събрание от 02.09.2021 год., обнародванов ДВ бр. 73от 03.09.2021 год.и Указ на Президента на Републиката №245/14.09.2021г., обн. ДВ бр. 77/16.09.2021 год.за произвеждане на изборите за  Народни представителина 14ноемри2021г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за Президент, Вицепрезидент на Р. България  и за Народни представители на 14ноември2021г.,както следва:

гр.Гълъбово

1. Секция № 001 – Клуб “Балабанов площад”

2. Секция № 002 – Клуб “Дружба”

3. Секция № 003 – Клуб на пенсионера-Центъра

4. Секция № 004 – Клуб на пенсионера-Центъра

5. Секция № 005 – Клуб на пенсионера Тополите

6. Секция № 006 -  Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

7. Секция № 007 - Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

8. Секция № 008 – Дом на културата/източна част/

9. Секция № 009 – Дом на културата/източна част/

10. Секция № 010 – Кв.”М.Станев”- ритуална залата

с. Мусачево

11. Секция №011 – Читалището

с. Разделна

12. Секция №012 – Административна сграда /Кметство/

с. Великово

13. Секция №013 – Сграда /бивше училище/

с.Априлово

14. Секция №014 – Читалището

с.Обручище

15. Секция №015 - Административна сграда /Кметство/

16. Секция №016 – Административна сграда /Кметство/

с.Медникарово

17. Секция №017 – Административна сграда /Кметство/

с.Искрица

18. Секция №018 - Читалището

с. Мъдрец

19. Секция №019 - Административна сграда /Кметство/

с. Главан

20. Секция №020 – Административна сграда /Кметство/

21. Секция №021 – Административна сграда /Кметство/

с. Помощник

22. Секция №022 – Пенсионерски клуб

ІІ.Настоящата заповед да се доведе до знанието на специалистите по „Гражданско Състояние“ – Станислава Таскова и „ЕСГРАОН“ – Деница Палавеева в община Гълъбово, ст. специалист „АО“ квартал ІІ-ри – Веселин Димитров и специалист „АО“ кв. Митьо Станев – Росица Банева, кметовете и кметските наместници на населените места в общината.

ІІІ.На основание чл.41, ал.1 и чл.42, ал.2 от ИК, избирателните списъци да се обявят на гореизброените места и да се публикуват на сайта на община Гълъбово www.galabovo.org .

ІV.Настоящата заповед да се публикува на интернет сайта на община Гълъбово и да се постави на информационното табло на община Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на РИК – гр. Стара Загора.

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Гълъбово - г-н Пенчо Стоянов.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:                         

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

....................................................................................................................................