Езици

ИЗБОРИ 11.07.2021

ИЗБОРИ 11.07.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

За хора с изтекли или изгубени документи за самоличност

З А П О В Е Д № 261/ 22.06.2021г. гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, глава ХІІ, раздел ІІ - ри „Предизборна агитация“ от Изборния кодекс, относно произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. Поставянето на агитационни материали се извършва след откриването на предизборната кампания за насрочените на 11.07.2021г. избори за народни представители.
1.1. Предизборната кампания се открива на 11.06.2021г. (30 дни преди датата на изборите) и приключва в 24.00ч. на 09.07.2021г.
2. Определям места за поставяне на агитационни материали, както следва:
2.1. Информационни стълбове /табла/ за реклами и съобщения на територията на община Гълъбово и населените места в общината.
2.2. Сгради, огради и витрини, частна собственост, след разрешение на собственика или управителя на имота.
3. Забранявам:
3.1. Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
3.2. Използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
3.3. Поставянето на агитационни материали върху сгради, общинска собственост.
3.3. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
3.4. Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции от партии в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
3.5.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.
 
4. В срок до 7 /седем/ дни след изборния ден, партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали.
 
Копие от заповедта да се постави на информационното табло на община Гълъбово, да се публикува на интернет сайта на общината www.galabovo.org и във в. „Гълъбови вести”.
Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ „Полиция” Гълъбово.
Копие от заповедта да се изпрати на РИК гр. Стара Загора.
 
 
Инж. ПЛАМЕН БАРАКОВ
За КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
/Съгл. Заповед № 238/08.06.2021 г./

Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11юли 2021 г.

Списъци

Образуване на избирателни секции за произвеждане на  избори за    народни представители  на 11юли 2021 г

Места за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители  на 11 юли 2021