Езици

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово на Кмета на Община Гълъбово

З А П О В Е Д № 154/ 30.03.2020г., гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-117/08.03.2020, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г.,    Заповед РД – 01- 131/17.03.2020 г., Заповед РД – 01- 132/17.03.2020 г., Заповед РД – 01- 143/20.03.2020 г. и Заповед РД– 01– 144/22.03.2020 г.на министъра на здравеопазването и предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19на територията на страната и  обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №РД-37/26.02.2020 г. на министър-председател на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово до 12.04.2020 г. включително:

1. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

2. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения.

3. На територията на Община Гълъбово:

3.1. Да бъде преустановено провеждането на спортни турнири и състезания;

3.2. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

3.3. Забранява се провеждането на тренировъчен процес на спортните клубове.

4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

5. В Общинска администрация град Гълъбово до второ нареждане:

5.1. Да бъде преустановено провеждането на приемни дни;

5.2. В Центъра за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени мерки за сигурност.

6. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

7. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

8. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

9. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно - организационната им форма.

10. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително  спортни, културно-развлекателни и научни  (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес – зали и др.).

11. Преустановяват се посещенията във всички детски площадки на територията на общината (включително и площадките в дворните места на детските градини и училища), в спортните зали и стадиона, в заградените спортни игрища, в площадките с всякакъв вид спортни и детски съоръжения.

12. Да се осигури достатъчно безопасно отстояние при подреждане на хора /минимум 1 метър/ на опашка при пазаруване, плащане на сметки, изчакване на прием при лекар и др. от търговците, администрациите и работодателите.

13. Преустановява се дейността на Клубовете на пенсионера,  Клуб на миньора и Клуб на инвалида. Клубовете на пенсионера, работят само като места за получаване и раздаване на храна по проект „Топъл обяд“.

14. Преустановява се отдаването под наем на обредни зали, клубове на пенсионера и други зали за провеждане на групови мероприятия в гр. Гълъбово и населените места на територията на общината.

15. Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината.

16. Всички превозвачи по маршрутни линии за обществен превоз на пътници и таксиметровите водачи да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства.

17. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни болести.

18. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи на територията на община Гълъбово от чужбина, се поставят под карантина за срок от 28 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.

19. Считано от 30.03.2020 г въвеждам мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на квартал Лозенец - община Гълъбово:

19.1. Забранявам събирането на повече от две лица на обществени места в квартал „Лозенец“, както и в централната градска част на гр. Гълъбово на лица, живеещи в кв. „Лозенец“;

19.2. Началникът на РУ „Полиция“ гр. Гълъбово да организира мерки, дейности и действия по контрол по придвижването в района на квартала, контрол по спазването на карантината на лицата, завърналите се от страни с висок риск от заразяване. На всички влизащи и излизащи лица да се извършва записване на личните данни, причините за влизане и излизане от квартала от служители на МВР в специален за целта дневник;

19.3. Въвеждам вечерен час от 21 часа до 06 часа в кв. „Лозенец“, като в този период се забранява придвижването в квартала. Изключения се правят за автомобили на МВР, РБЗН и ЦСМП, както и за лица, които се нуждаятот придвижване до Спешна медицинска помощ, поради здравословни причини.

20. Считано от 30.03.2020 г до второ нареждане въвеждам вечерен час 21:00 часа за непълнолетни лица на територията на община Гълъбово.

21. Не се допуска посещението  и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

22. Преустановяват се посещенията  на паркове и  градски градини на територия на на община Гълъбово.

23. Забранява се на лицата до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.

24. В обектите за бързо хранене и хранителните магазини  на територията на  бензиностанции на територията на община Гълъбово да не се допуска консумацията на място.

25. Преустановява се дейността на всички кафе – автомати и вендинг – машини на територията на община Гълъбово, като собствениците да ги приведат в състояние, непозволяващо тяхното използване.

26. Не се допуска струпването на повече от две лица  при риболов на територията на  община Гълъбово и да се осигури достатъчно безопасно отстояние между отделните риболовци.

ІІ. Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и се оповести на сайта на община Гълъбово

III. Зам. кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметски наместнициоказват -пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

ІV. Срокът и обхватът на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

V. Настоящата Заповед отменя мои Заповеди №121/09.03.2020 г.; №134/13.03.2020 г.;  №144/17.03.2020 г., №145/20.03.2020 г. и №146/23.03.2020 г.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ ................./ПП/..............

Кмет на община Гълъбово