Езици

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово във връзка Намаляване риска от разпространение на COVID -19

ЗАПОВЕД № 145 от 20.03.2020 г. /гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р– 37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България, Заповед № РД-01- 132/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за намаляване риска от разпространение на COVID -19, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г., както и във връзка с  чл.63, ал.1 и ал 5 от Закона за здравето и чл.33, т.9 от ЗМВР за създаване на организация за осъществяване на контрол по спазване на наложената карантина на територията на община Гълъбово на завърналите се лица от страни с висок риск от заразяване и въвеждане на 14 дневен карантинен срок:

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Считано от 20.03.2020 г. въвеждам мерки за осъществяване на превенция и контрол на територията на квартал Лозенец -  община Гълъбово:

1. Забранявам събирането на повече от две лица на обществени места в квартала, както и в централната градска част на гр. Гълъбово на лица, живеещи в кв. „Лозенец“;

2. Началникът на РУ „Полиция“ гр. Гълъбово да организира мерки, дейности и действия по контрол по придвижването в района на квартала, контрол по спазването на карантината на лицата, завърналите се от страни с висок риск от заразяване. На всички влизащи и излизащи лица да се извършва записване на лични данни, както и причините за влизане и излизане от квартала, от служители на МВР в специален за целта дневник;

 3. Въвеждам вечерен час от 20 часа до 05 часа в кв. „Лозенец“, като в този период се забранява придвижването в квартала. Изключения се правят за автомобили на МВР, ПБЗН и ЦСМП, както и за лица, които се нуждаят от придвижване до Спешна медицинска помощ, поради здравословни причини.

II. Считано от 20.03.2020 г до второ нареждане въвеждам вечерен час – 20:00 часа за непълнолетни лица на територията на община Гълъбово.

Заповедта да се обяви на гражданите на квартала по високоговорящите устройства на полицейските автомобили.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Гълъбово.

Препис от заповедта да се връчи на техн. сътрудник „Ромски въпроси“,  Заместник кметове, Началник РУ „Полиция“ гр. Гълъбово при  ОДМВР – Стара Загора, Кметовете на населените места в община Гълъбово.

За Кмет на Община Гълъбово

Гюлджан Дурмуш – Шакир: ...../ПП/...........

Съгл. Заповед № 142/ 17.03.2020 г на Кмета на Община Гълъбово