Езици

Заповед относно детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, като остава забраната за свижданията във всички лечебни заведения

21.04.2020 - 09:21

З А П О В Е Д  № 172 от 21.04.2020 г./ гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД – 01 – 225/20.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и  усложняващата се обстановка от COVID– 19на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър – председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1.Считано от 21.04.2020 г. отменям частично т.2 от Заповед № 159 от 07.04.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово, относно въведените противоепидемични мерки на територията на община Гълъбово, с която са преустановени детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, като остава забраната за свижданията във всички лечебни заведения

2.В останалата си част горецитираната заповед остава непроменена.

3.Заповедта да сесъобщи на всичкизаинтересовани страни и се оповести на сайта на община Гълъбово

Зам.кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметски наместнициоказват пълно съдействие,като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ

Кмет на община Гълъбово