Езици

Меню

География

Актуализация на информацията: 4 февруари 2019 г.: Общият брой на населението е 12 611души. В 10-те села - 4318 души, в града 8293 души. Средната гъстота на населението  в Общината е ч./км2, при средна гъстота за страната ..../ ч./км. Град Гълъбово е с площ в регулация - 3,8 km2 ( 3800 da) , а землището е 59 km2 (59 000 da). Цялата община: ....... В общинския център е концентрирано повече от половината от населението на общината. Останалите по-многолюдни селища са селата Обручище 1423 души, Главан 808 души и Мъдрец 771 души. В групата на малките села (под 500 души) са 7 села: Медникарово 406 души, Искрица 149 души, Мусачево 198, Помощник 217, Разделна - 78 души, Великово - 38, Априлово 230 души. Данни за Равнището на безработица на база регистрираните безработни към Декември 2018 -> 5,4% (295 души)

 

География

Община Гълъбово е разположена в югоизточната част на Горнотракийската низина.

Заема площ от 348.8 квадратни километра и представлява 6.8% от територята на Област с административен център Стара Загора. Обработваемата земя заема повече от половината от територията й – 54%. 

Общината граничи със землищата на общините Раднево, Опан, Симеоновград и Тополовград.

Средната надморска височина 194,5 м и абсолютни височини в границите от 100 до 370 м.

Релефът е предимно равнинен, но в източната и западната част на територията й има разположени ниски хълмове. В територията й се включва и част от Сакар планина.

През територията й протичат реките Сазлийка и притоците й р. Овчарица и р. Соколица. Водите на трите реки се използват за напояване. 

Климатът  се характеризира със сравнително мека зима и горещо лято. Средните годишни стойности за температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на въздуха са около 70%. Валежите през годината са неравномерно разпределени.

Пътна мрежа и транспортни връзки:

Гр. Гълъбово се намира на 219 км от София, на 93 км от Пловдив, на 137 км от Бургас, на 206 км от Варна, на 189 км от Русе, на 320 км от Видин, като транспортните връзки се осъществяват чрез жп. и автомобилен транспорт. 

Най-близкият ГКПП “Капитан Андреево” е на 90 км. от града и свързва България с Република Турция и Република Гърция. ГКПП Маказа - Нимфея  е на 141 км.

С административния център гр. Стара Загора от гр.Гълъбово има ежечасна връзка. През територията на общината преминава главен път Е 85 “Русе – Капитан Андреево”, както и 41 км второкласни и 37,2 км третокласен път. Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа е с обща дължина 29,8 км.

Като цяло плътността на пътната мрежа в общината е 35 км/100 кв.км. Железопътната инфраструктура, изградена на територията на общината включва линейни /железопътни линии/ и точкови /ж.п. гари и ж.п. спирки/ елементи. През общината преминава участък от железопътната линия Нова Загора – Симеоновград.

Промишленост:

Основният минерално-суровинен ресурс, с койторазполага общината са лигнитните въглища, които са в основата на  въгледобива и електропроизводството. Те са част от Източно-маришкия каменовъглен басейн/площ около 200 кв. км;около 2,6 милрд т, разположени в пласт с дебелина 30 м; представляващи 57% от въглищните запаси на България/ разположен на територията на общините Раднево и Гълъбово. Териториите за добив на полезни изкопаеми  заемат 17,6% от общата площ на община Гълъбово.

Добивната промишленост (въгледобив) и електропроизводството, преноса на електроенергия и енергоремонта  са водещи икономически отрасли и дейности в общината.

Промишлеността има водещо място  по отношение на броя на наетите по трудово– правни отношения.

От общо 9171 д. заети в икономиката на община Гълъбово 4348 д., или 47,4% от общия им брой са в сферата на промишлеността.

На второ място (32,1%) са ангажираните в строителството. В броя на заетите в общината са включени и лица от други общини – основно от Ст.Загора, Раднево и по-малко от Симеоновград и др.

Промишленото развитие в общината е базирано основно на въгледобива, производството и преноса на електроенергия и се осъществява във връзка с действащата в момента национална енергийна стратегия.

Най-големи работодатели в общината са предприятията от минно-енергийния комплекс: - “Мини Марица Изток”АД,  “Брикел” ЕАД,  "КонтурГлобал" - ТЕЦ ”КонтурГлобал Марица изток3”, “Енергоремонт – Гълъбово” АД, АES БЪЛГАРИЯ - ТЕЦ "АЕS– Гълъбово".

Аграрния сектор се развива на базата на използването на местните поземлени ресурси.

Животновъдството е по-слабо развито от растениевъдството. Основната форма на собственост в аграрния сектор е частната. Земеделските кооперации, като организационно-производствена единица в аграрния сектор съществуват във всички селища от общината. Наред с тях има и по-малки земеделски стопанства, регистрирани като самостоятелни стопански субекти.

Територията на общината е покрита от 3 мобилни оператора - А1, Telenor, Vivacom, интернет доставчици и цифрова телевизия - Булсатком и мобилните оператори.

Обслужването на община Гълъбово по водоснабдяването се осъществява от “ВиК” ЕООД – Стара Загора. Водопроводната мрежа е  -около 280 км. водопроводна мрежа и около 85 км. външна водопроводна мрежа. /захранваща/.

Подаваното количество вода е с дебит 20-25 л/сек. и е достатъчно за задоволяване нуждите на населението и предприятията..Електропреносната мрежа на територията на общината се представя от  три подстанции: 400, 220 и 110 кВ,  които са едни от най-големите в държавата и присъединяват ел.енергията произведена от електрическите централите от региона към енергийнита мрежа.

Потребителите в общината се захранват посредством електропроводи с  обща дължина около 200км. за мрежа 20кВ  и 240км. мрежа ниско напрежение. На територията на община Гълъбово има монтирани около 3200 бр. улични осветителни тела. В гр. Гълъбово са създадени и работят офиси на 5 банки:

Пощенска банка, бл. 1, партер, 

Общинска банка, бул. Република 47, партер хотел Брикел

Банка ДСК, ул. Д-р Жеков №8

Уникредит Булбанк, ул. Д-р Жеков №8

СЖ Експресбанк - клон Гълъбово, ул. Стефан Стамболов 3, търговски център

Дженерали застраховаане и ЗАД Виктория, бул. Република, срещу сградата на Общината

 

 

Собстевеникът на пътя отговаря за поддръжката и почистването му!    КАРТА            РЕПУБЛИКАНСКИ:                                     ОБЩИНСКИ:        

1. с. Опан - с. Разделна - гр. Гълъбово                  1. гр. Гълъбово - с. Априлово

2. гр. Гълъбово - гр. Симеоновград                       2. гр. Гълъбово - с. Мусачево

3. гр. Гълъбово- гр. Раднево                                   3. с. Главан - с. Помощник

4. гр. Гълъбово - с. Обручище - с. Мъдрец

5. с. Мъдрец - с. Главан

(това включва и отсечките, които минават през населените места)