Езици

Въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

 

 

 

 

ОБЯВА  за въвеждащо обучение на кандидатите заперсонал за предоставяне на услуги в домашна среда

 

Виж---->>>  Списък с оценените кандидати

     Проект „Предоставяне на интегрирани услуги с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0281-C01  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

Уважаеми Дами и Господа,

Община Гълъбово организира въвеждащо обучение, провеждаща се в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0281

Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 2 /два  работни дни на 28 - 29.03.2017 г.(вторник и сряда), от 9:00 ч. до 17:00 часа, в заседателна зала № 1на Партер на община Гълъбово, гр. Гълъбово,  бул.„Република“ № 48

Обучението има за цел повишаване на професионалните умения и мотивация на личните асистенти и домашни помощници, чрез въвеждащо обучение по предоставяне на почасовите социални услуги в общността или в домашна средаи ще се извърши от лектора/обучителг-жа Галина Янкова Гочева – Управител на Дом за стари хора – гр. Гълъбово.

Въвеждащото обучение ще се състои от няколко основни модули, а именно:
1.Общо познание за домашни грижи и услуги. Права и задължения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
2.Оказване на помощ и емоционална подкрепа на потребителите на социални услуги;
3.Специфика на грижите за хора с увреждания и възрастни хора с увреждания;
4.Развиване на социалните умения на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
5.Процедури за осигуряване качеството на социалните услуги;
6.Екипни стандарти в работата на персонала за предоставяне на услуги в домашна среда;
7.Безопасни условия на труд;

За допълнителна информация:

Община Гълъбово

гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48

Маргрета Манева – Ръководител на проекта, e-mail: [email protected]

тел.: 0418 68965

 

Списък с оценените кандидати