Езици

Меню

АРХИВ - НАРЕДБИ

АРХИВ - НАРЕДБИ 

...................

Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Гълъбово (Приета с реш. № 615/30.01.2015 г.)

..................

Наредба за извършване на търговия и услуги на територията на Община Гълъбово

/приета с Решение № 149/20.07.2004 г., изм. и доп. с реш.№ 247/18.02.2005 г., изм.с реш.№ 453/14.12.2006 г., изм.с Реш.№ 177/22.01.2009 г., № 394/15.05.2010 г., № 415/27.07.2010 г. /

...

Н А Р Е Д Б А за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово(Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№ 580/29.03.2019 г.,  изм.и доп.с реш.№ 5/26.11.2019 г., изм. и доп.с реш.№ 124/15.12.2020 г.)

....

Наредба за  определяне  размера на местните данъци на територията на община Гълъбово /приета с Решение № 550/30.01.2019 г./

....

Наредба за  определяне  размера на местните данъци на територията на община Гълъбово (приета с Реш. № 28/15.02.2008 г., изм. и доп.с решение №58/04.04.2008 г., изм.с реш. № 175/22.01.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 358/29.01.2010 г., изм. и доп. с реш. № 487/21.01.2011 г., изм.и доп.с реш.№ 407/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 183/28.09.2016 г.)

....

Наредба № 1за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността надвижението в община гълъбово (Приета с реш.№ 520/30.11.2018 г.)

.............

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№580/29.03.2019 г.)

................

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

виж документа - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА )

.........