Езици

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

13.10.2017 - 16:37

Обобщена информация за дейностите в ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК" 3, използваните химични веществе с описани е на опасните им свойства, основните видове сценарии на аварийни ситуации, мерки за контрол, действия за преодоляване на последствията и начини за уведомяване 

ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ

„КонтурГлобал Марица Изток 3” АД, в качеството си на собственик наТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3“ с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора (Електроцентралата), Ви информира, относно издаване на Решение № 102-А1/2017 г. от 19.09.2017 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна година за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциалТЕЦ“КонтурГлобал Марица Изток 3“.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” е разположен в община Гълъбово, в землището на с. Медникарово. Най-близките населени места са с. Обручище (3,7 км на запад), с. Медникарово (1,3 км на юг) и с. Искрица (2,1км на югоизток).

Оператор наЕлектроцентралата е „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД с адрес 1505, гр. София, бул. „Ситняково“ №48, ет. 9. и код по ЕИК 130020522.ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” се състои от 4 блока по 227 MW всеки, произвеждащи електроенергия чрез изгаряне на местни лигнитни въглища.Всеки енергоблок е съставен от котел, турбина, генератор, трансформатор и електрофилтър. Електроцентралата работи в пълно съответствие с изискванията на екологичното законодателство, благодарение на изградените пречиствателни съоръжения - електрофилтри, сероочистващи инсталации, пречиствателни станции за очистване на промишлени и битово-фекални води.

На територията на Електроцентралата се намират следните спомагателни материали — опасни химични вещества и смеси, чиито количества могат да достигнат до: 22767,17 тона котелно гориво (мазут); 58,24 тона дизелово гориво; 27,3 тона 25% амонячна вода; 26,08 тона 10% натриев хипохлорит (белина); 5,29 тона алги; 2,68 тона хидразин-хидрат; 0,24 тона пропан-бутан; 0,24 тона кислород и 0,112 тона водород. Гореизброените се използват, като спомагателно гориво (мазут), гориво за аварийната парова централа (дизел), за корекционна обработка и улавяне на кислорода в пароводния тракат (25% амонячна вода и хидразин, съответно), биоцидна обработка на циркулационно охладителната система на турбините (алги), охлаждане на генераторите (водород) и при разпалване на мазутните горелки (пропан-бутан) и при ремонтни дейности.

Мазутът и дизеловото гориво са вредни при вдишване и предизвикват дразнене на кожата. Могат да причинят увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Съществуват данни, че имат канцерогенен ефект. Силно токсични са за водните организми. Амонячната вода (25% воден разтвор на амоняк) и 10% натриев хипохлорит (белина) предизвикват сериозно дразнене на кожата, дихателните пътища и са силно токсични за водни организми. При попадане в очите натриевият хипохлорит може да предизвика сериозни увреждания. Биоцидът (Алги) причинява изгаряния на кожата, увреждане на очите и е силно токсичен за водните организми.

Хидразин-хидратът е токсичен при вдишване, при контакт с кожата и очите предизвиква изгаряния. Има канцерогенен ефект. Продължителният контакт с високи концентрации на хидразина може да доведе до увреждане на бъбреци и чернодробни смущения. Силно токсичен за водните организми.

Пропан-бутанът е смес от запалими газове, съдържащи се в съдове под налягане, които при нагряване могат да експлоадират. Има данни за канцерогенен ефект. Водородът е изключително запалим газ, съдържа се в съдове под налягане, които при нагряване могат да есплоадират.

Кислородът се съдържа в съдове под налягане, които при нагряване могат да експлоадират. Има силно оксидиращ ефект (катализира горенето).

През 2016 г. Министерството на околната среда  и водите потвърди класификацията на Електроцентралата, като предприятие с висок рисков потенциал (становище изх. № УК-125/26.05.2016 г.). Основание за това е възможността за съхранение на котелно гориво и хидразин-хидрат в количества, по-големи от определените прагове за  предприятия с нисък рисков потенциал.

Докладът за безопасност съдържа задълбочена оценка на рисковете, свързани с използването на котелно гориво и хидразин-хидрат. Разгледани са опасностите от разлив на хидразин при извършване на товаро-разтоварни дейности, при съхранение в склад и при подготовка на работни разтвори. Оценени са опасностите от разлив и пожар при разтоварване, съхранение и транспортиране на котелно гориво.

Описани са възможнисценарии, при разливи на котелно гориво и хидразин-хидрат, мерките за безопасност и ограничаване на последствията от тях. Мерките включват прилагане на оперативен контрол и управление на технологичните процеси (процедури и инструкции за експлоатация и поддръжка), отчитане на най-добрите практики за контрол на процесите, периодичен анализ на възможните причини за възникване на аварии, инженерни съоръжения за ограничаване на разливите (котловани), наличие на пожароизвестителна и пожарогасителни системи, мълниезащити и заземителни уредби, локална автоматична система за оповестяване при разлив на химични вещества, специализираното оборудване за пожарогасене и аварийно-спасителна дейност, постоянно присъствие на звено за пожарна безопасност, противоаварийни тренировки, специализирана охрана на Електроцентралата и готовност за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите при аварии.

Разработен е вътрешен авариен план, в който са представени конкретни мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от евентуални аварии. За реализирането на мерките, в случай на възникване на аварийна ситуация, в Електроцентралата са създадени нещатни и щатни формирования аварийни формирования в т.ч. щаб за организация и ръководство, аварийно-спасителни команда и групи по направления. Провеждат се аварийни тренировки на персонала. Осъществява връзка с кмета на община Гълъбово и оперативния център на  ГД“ Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Съобщава се вида на възникналата опасност, развитието на ситуцията и наличието на пострадали или застрашени хора.

Ръководството на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД ще предостявя своевременно информация за настъпили промени и актуализации в Доклада за безопасност и съпътстващите го документи.