Езици

Обяви за търгове и конкурси

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 416 от 26.10.2022г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг за отдаване под наем на празниместа- частна общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

Обект № 1 – Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо кафе-автомат, находящо се в част от УПИ II„за поща“, кв.152 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 /десет/ лв.

Обект № 2 – Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо кафе-автомат, находящо се в част от УПИ I„за жилищно строителство и магазини“, кв.152 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 1 кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 10,00 /десет/ лв.

II. Определя вида на търга - с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово

IV. Определя депозит за участие в публичния търг - 10% от първоначалната тръжна ценабез ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 30.11.2022г.  от 10.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4от НРПУРОИ да се проведе на07.12.2022г. от 10.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на30.00лева без ДДС, платима в касата на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на29.11.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на06.12.2022г.

VIII. Предложениятаза участие да сеподават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на29.11.2022г., за повторна дата – до 16.30 часа  на06.12.2022г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация:Заявление за участие /приложение №1/, Образец на оферта /Приложение №2/; проекто-договор за наем /приложение № 3/; условия за участие в публичен търгПриложение № 4/;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС;чл.26,ал.1, чл.78 и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение № 417 от 26.10.2022г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост, предназначени за поставяне на преместваеми съоръжения, представляващи павилиони, както следва:

            Обект № 1 – Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, находящо се на улица с о.т. 174в -237а по плана на гр.Гълъбово, с площ от 20 /двадесет/ кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 /петдесет и шест/ лв.

Обект № 2 – Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, находящо се на улица с о.т. 105а – 102в  по плана на гр.Гълъбово, с площ от 12 /дванадесет/ кв.м., с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,80 /двадесет и осем лв. и осемдесет ст./ лв.

            II. Определя вида на търга - с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 29.11.2022г. от10:30часа.повторен търг в случаите на чл.81, ал.2и ал.4от НРПУРОИ да се проведе на06.12.2022г.от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 28.11.2022г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 05.12.2022г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 28.11.2022г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 05.12.2022г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1от ЗОС, чл.47, ал.1 и ал.2,чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с № 418 от 26.10.2022г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

І. Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на имот–  частна общинска собственост, както следва:

Урегулиран поземлен имот IV818, кв.108 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 818 кв.м., ведно с масивна сграда с площ 164 кв.м. /АОС № 3452/15.08.2022г./ с начална тръжна цена – 19 750,00 /деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

       ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2на сто от началната тръжна цена.

IІI. Определя начин на плащане – цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр. Гълъбово, по сметка № BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 44 56 00.

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10%от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 01.12.2022г. от 10.30часа. Повторен търг в случаите на чл.81,ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 08.12.2022г. от 10.30часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на 40.00 левабез ДДС, платима в касата на партеренетаж на Общинска администрация гр. Гълъбово.

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 30.11.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на 07.12.2022г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 30.11.2022г., за повторната дата – до 16.30 часа на 07.12.2022г.

            ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/.

----------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение 378/28.09.2022 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място – частна общинска собственост за поставяне на кафе – автомат, с площ от 1 кв.м., находящо се върху част от УПИ /Урегулиран поземлен имот/ IV /четвърти/, кв.153 по плана на гр.Гълъбово, общ.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 10,00 лв. /десет лева/;

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.10.2022 г. от 10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 03.11.2022 г. от 10.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 26.10.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 02.11.2022 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.10.2022 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 02.11.2022 г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.

 

......................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и във връзка с Решение 377/28.09.2022 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

 

I. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за една стопанска година по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото предложение.

II. Определя годишна наемна цена в размер на 6,00 лв./дка.

III. Определя вида на търга  – с оценка на оферти.

IV. Определя начин на плащане  годишната наемна цена да се заплаща при сключване на договора на каса „Наеми“ в Общинска администрация гр. Гълъбово -  или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура.

V. Определя депозит за участие в търга – 10 % от първоначалната тръжна цена за имот.

VI. Провеждане на търга -  Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 26.10..2022 г. от 10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.79, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 02.11.2022 г. от 10.30 часа.

VII. Тръжната документация - Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 40.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 25.10.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на 01.11.2022 г.

IX. Предложенията за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 25.10.2022 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 01.11.2022 г.

X. Утвърждава следната тръжна документация: списък на имотите, предмет на настоящата тръжна прожедура /Приложение № 1/ Заявление за участие /приложение № 2/, образец на оферта /приложение № 3/, проекто - договор за наем  /приложение № 4/, условия за участие в търга /приложение № 5/.

 

....................................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.1 от ЗОС, чл.35 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.16 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение 379/28.09.2022 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

 

I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от УПИ – частна общинска собственост, представляващи празни места за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони/, както следва:

Обект № 1: Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, находящо се в част от УПИ III, IV, кв.153 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 10 /десет/ кв.м., с начална тръжна цена в размер на 28,00 /двадесет и осем лв./ лв.

Обект № 2: Празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, находящо се в част от УПИ II, кв.59 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 17 /седемнадесет/ кв.м., с начална тръжна цена в размер на 40,80 /четиридесет лв. и осемдесет ст./ лв.

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 27.10.2022 г. от 11.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 03.11.2022 г. от 11.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 26.10.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 02.11.2022 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 26.10.2022 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 02.11.2022 г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.

 

.......................................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.16 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение 377/28.09.2022 г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :I. Открива публичен търг за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение, представляващо павилион, находящо се на улица с о.т. 174в – 237а, по плана на гр.Гълъбово, с площ от 25 /двадесет и пет/ кв.м., с начална тръжна цена в размер на 70,00 /седемдесет/ лв.

II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 26.10.2022 г. от 11.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 02.11.2022 г. от 11.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството - партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 25.10.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 01.11.2022 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 25.10.2022 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 01.11.2022 г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.

................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47, ал.1, т.2 и чл.78 и чл.79 от НРПУРОИ, с Решение № 352/27.06.2022 г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:

Урегулиран поземлен имот УПИ VII 353, находящ се в кв.113 по плана на гр.Гълъбово с площ от 335 кв.м., с начална тръжна продажна цена 3 015,00 /три хиляди и петнадесет/ лв. без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

IІI. Определя начин на плащане - цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в „Общинска банка” АД гр. Гълъбово, по сметка BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF и код за вид плащане – 44 56 00.

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10% от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в “Общинска банка” АД гр. Гълъбово по сметка BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 28.07.2022 г. от 10.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 04.08.2022 г. от 10.30 часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на 40.00 лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово.

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 27.07.2022 г., за повторната дата – 12.30 часа на 03.08.2022 г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 27.07.2022 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 03.08.2022 г.

ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/.

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 284 от 25.02.2022г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг за отдаване под наем на празно място - частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение /метални стълби/, находящо се пред вх.“А“ /буква „А“/ на жилищен блок № 12 /дванадесет/, кв.“Съединение“, гр.Гълъбово с площ от 2,75 /две цяло седемдесет и пет/ кв.м, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна наемна цена от 7,70 /седем лева и седемдесет ст./ лв. без ДДС.

II. Определя вида на търга - с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово

IV. Определя депозит за участие в публичния търг - 10% от първоначалната тръжна ценабез ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 31.03.2022г.  от 10.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2от НРПУРОИ да се проведе на07.4.2022г. от 10.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на30.00лева без ДДС, платима в касата на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на30.03.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на06.04.2022г.

VIII. Предложениятаза участие да сеподават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на30.03.2022г., за повторна дата – до 16.30 часа  на06.04.2022г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация:Заявление за участие /приложение №1/, Образец на оферта /Приложение №2/; проекто-договор за наем /приложение № 3/; условия за участие в публичен търгПриложение № 4/;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС;чл.35,ал.1, чл.77 ал.1 т.2и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение № 285 от 25.02.2022г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,  представляващ: Офис №2, находящ се на етаж 2 на сграда /Търговски център – корпус „В“/, построена в УПИ IV, кв.153  по плана на гр.Гълъбово, с площ от 17,07 кв.м., за срок от 6 /шест/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 61,45 лв. / шестдесет и един лв. четиридесет и пет ст./лв. без ДДС.

            II. Определя вида на търга - с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 31.03.2022г. от11:30часа.повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на07.04.2022г.от 11:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 30.03.2022г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 06.04.2022г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 30.03.2022г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 06.04.2022г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

.........................................................................................................................................................................................................................

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1от ЗОС, чл.69, т.1,чл.70,ал.2 и ал.4, чл.78, чл.79 ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с № 286 от 25.02.2022г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

І. Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, както следва:

Обект - Лек автомобил Опел, модел „Инсигния“, тип двигател: Бензин, година на производство 2011 г., рег. № СТ2406КК,с началнта тръжна продажна цена от 2 125,00/двехиляди сто двадесет и петлева/ лв. без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2на сто от началната тръжна цена.

IІI. Определя начин на плащане – цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр. Гълъбово, по сметка № BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 44 56 00.

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10%от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 30.03.2022г. от 10.30часа. Повторен търг в случаите на чл.81ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 06.04.2022г. от 10.30часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на 40.00 левабез ДДС, платима в касата на партеренетаж на Общинска администрация гр. Гълъбово.

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 29.03.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на 05.04.2021 г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 29.03.2022г., за повторната дата – до 16.30 часа на 05.04.2022г.

 ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/.

...........................................................................................................................................................................................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 270 от 20.12.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място – частна общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение, както следва:

            Част от УПИ XIII, кв.112 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 10,50 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 25,20лв. /двадесет и пет лв. и двадесет ст./ без ДДС.

II. Определя вида на търга - с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово

IV. Определя депозит за участие в публичния търг - 10% от първоначалната тръжна ценабез ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 13.01.2022г.  от 10.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2от НРПУРОИ да се проведе на20.01.2022г. от 10.30 часа.

VI. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на30.00лева без ДДС, платима в касата на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на12.01.2022г., за повторната дата – 12.30 часа на19.01.2022г.

VIII. Предложениятаза участие да сеподават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на12.01.2022г., за повторна дата – до 16.30 часа  на19.01.2022г.

IX. Утвърждава следната тръжна документация:Заявление за участие /приложение №1/, Образец на оферта /Приложение №2/; проекто-договор за наем /приложение № 3/; условия за участие в публичен търгПриложение № 4/;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС;чл.26,ал.1, чл.78и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собствености Решение № 271 от 20.12.2021г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–публична общинска собственостза поставяне на преместваемо съоръжение,представляващо павилион с площ от 11,05 кв.м., находящо се на част от улица с о.т. 105а – 102в  по плана на гр.Гълъбово, за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена от 26,52 лв. /двадесет и шест лв. петдесет и две ст./лв. без ДДС.

            II. Определя вида на търга - с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово BG 97 SOMB 9130 3338 0082 01, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД;

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 14.01.2022г. от10:30часа.повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на21.01.2022г.от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 13.01.2022г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 20.01.2022г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 13.01.2022. за повторнатадата– до 16.30 часа на 20.01.2022г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

...............................................................................................................................................................................................................................

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 260 от 30.11.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фондза стопанската 2021/2022по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, съгласно Приложение, неразделна част от № 260 от 30.11.2021гна Общински съвет - Гълъбово

II. Определя първоначална тръжна годишна наемна цена в размер на 2,00 лв./1дка

III. Определя вида на търга - с оценка на оферти.

IV. Определя начин на плащане - годишната наемна цена да се заплаща при сключване на договора на каса „Наеми“ в Общинска администрация гр.Гълъбово или по сметка на Община Гълъбово след издадена фактура.

V. Определя депозит за участие в публичния търг - 10% от първоначалната тръжна ценаза имот

VI. Провеждане на търга - Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 23.12.2021г.  от 11.30 часа. Повторен търг в случаите на чл.81, ал.2от НРПУРОИ да се проведе на30.12.2021г. от 11.30 часа.

VII. Тръжна документация - Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на30.00лева без ДДС, платима в касата на партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово.

VIII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на22.12.2021г., за повторната дата – 12.30 часа на29.12.2021г.

IX. Заявление за участие – подават се в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на22.12.2021г., за повторна дата – до 16.30 часа  на29.12.2021г.

X. Утвърждава следната тръжна документация:Списък на имотите /Приложение №1/;Заявление за участие /приложение №2/, Образец на оферта /Приложение №3/; проекто-договор за наем /приложение № 4/; условия за участие в публичен търгПриложение №5/;

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС;чл.26,ал.1, чл.78и чл.79, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост  и № 255 от 30.11.2021г.на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–публична общинска собственостза поставяне на кафе-автомат, както следва:

               Празно общинско място за поставяне на кафе-автомат, находящо се в западната част на етаж II/втори/ в сградата на МБАЛ гр.Гълъбово, построена в УПИ I,кв.111, с площ от 2 кв.м., за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна месечна наемна цена от 14,00 лв. /четиринадесет лева/;

            II. Определя вида на търга -  с оценка на оферти

            ІIІ.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец по сметка на МБАЛ гр.Гълъбово.

            ІV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

            V.Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 23.12.2021 г. от10:30часа.повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на30.12.2021 г.от 10:30 часа.

            VI. Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр. Гълъбово, след заплащане на такса  в размер на 30,00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

            VІI.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 22.12.2021 г.,  за повторнатадата– 12.30 часа на 29.12.2020 г.

VІІI.Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 22.12.2021г. за повторнатадата– до 16.30 часа на 29.12.2021г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основаниечл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.14 ал.1от ЗОС,чл.35,ал.1,чл.78и чл.79ал.1 отНРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост  и № 254 от 30.11.2021г. на Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: Част от УПИ I, кв.154 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 7,95 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена – 22,26 /двадесет и два лева и двадесет и шест ст./ без ДДС.

II.Определя вида на търга – с оценка на оферти; 

III.Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последноточисло на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

IV.Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена за обекта.

V.Търгът дасе проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 22.12.2021г. от11.30 часа,повторен търг в случаите на чл.81ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 29.12.2021 г.от 11.30часа.

VI.Тръжната документация да се получава в деловодството-партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 30.00лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII.Определя краен срок за получаването й– 12.30 часа на 21.12.2021г., за повторнатадата– 12.30 часа на 23.12.2021г.

VIII. Предложенията за участие да се подаватв деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 21.12.2021г., за повторнатадата– до 16.30 часа на 23.12.2021г.

IX.Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение №1/, образец на оферта /приложение №2/, проекто-договор за наем /приложение №3/, условия за участие втърга /приложение №4/.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1от ЗОС, чл.69,чл.70,ал.1и ал.4, чл.78, чл.79 ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с № 258 от 30.11.2021г. на Общински съвет -Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, както следва:

Обект - Лек автомобил Опел, модел „Инсигния“, тип двигател: Бензин, година на производство 2011 г., рег. № СТ2406КК,с началнта тръжна продажна цена от 4250,00 /четири хиляди двеста и петдесет лева/ лв. без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2на сто от началната тръжна цена.

IІI. Определя начин на плащане – цената да се заплати в български лева, в 14-дневен срок от връчването на заповедта за определяне на спечелилия публичния търг участник в “Общинска банка” АД гр. Гълъбово, по сметка № BG16SOMB91308438008244, BIC SOMBBGSF  и код за вид плащане – 44 56 00.

IV. Определя депозит за участие в публичния търг – 10%от първоначалната тръжна цена, без ДДС, платим в “Общинска банка” АД гр.Гълъбово по сметка № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF.

V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 22.12.2021 г. от 10.30часа. Повторен търг в случаите на чл.81ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 29.12.2021г. от 10.30часа.

VІ. Тръжната документация да се получава в деловодството на Община Гълъбово, след заплащане на такса за участие в размер на 40.00 левабез ДДС, платима в касата на партеренетаж на Общинска администрация гр. Гълъбово.

VIІ. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 21.12.2021г., за повторната дата – 12.30 часа на 23.12.2021 г.

VІІІ. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 21.12.2021 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 23.12.2021 г.

 ІХ. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, проекто-договор за продажба /приложение № 2/, условия за участие в публичен търг /приложение № 3/.