Публикувано от администратор на 12.04.2024 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1, т.1 от Наредбата за базисните /начланите/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 86/28.03.2024 г. на Общински съвет – Гълъбово

О Б Я В Я В А :

І. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: празно място, предназначено за поставяне на преместваемо съоръжение, находящо се в УПИ I, кв.40 по плана на гр.Гълъбово, с площ от 32 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,20 лв. /деветдесет и девет лева и двадесет стотинки/ без ДДС.

 1. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

 1. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово №BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД.
 2. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на09.05.2024 г. от10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 16.05.2024 г. от 10.30 часа.
 3. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на50.00лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 08.05.2024 г., за повторната дата – 12.30 часа на 15.05.2024 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.05.2024 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 15.05.2024 г.

 1. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Публикувано от администратор на 12.04.2024 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1 от Наредбата за базисните /начланите/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 85/28.03.2024 г. на Общински съвет – Гълъбово

О Б Я В Я В А :

 1. Открива публичен търг за отдаване под наем на имот –частна общинска собственост, представляващ:Част от УПИ XIII, кв.112 по плана на гр.Гълъбово с площ от 24.00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна наемна цена 74.40 лв. /седемдесет и четири лева и четиридесет стотитнки/ без ДДС.
 2. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

 1. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово №BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД.
 2. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на09.05.2024 г. от11.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81 ал.2 от НРПУРОИ да се проведе на 16.05.2024 г. от 11.30 часа.
 3. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на50.00лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 08.05.2024 г., за повторната дата – 12.30 часа на 15.05.2024 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 08.05.2024 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 15.05.2024 г.

 1. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1 и 2, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.3 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 25/19.12.2023 г. на Общински съвет – Гълъбово

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

О Б Я В Я В А :

 1. I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, както следва: 500 /петстотин/ кв.м., представляващи част от УПИ IV 170, кв.16 по плана на с.Обручище, целият с площ 11 518 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 162,50 /сто шестдесет и два лева и 50 ст./ лв. без ДДС.
 2. II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр. Гълъбово.

 1. IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД.
 2. V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 31.01.2024 г. от 10.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 07.02.2024 г. от 10.30 часа.
 3. VI. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 50.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 30.01.2024 г., за повторната дата – 12.30 часа на 06.02.2024 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 30.01.2024 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 06.02.2024 г.

 1. IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от НРПУРОИ, чл.8, ал.1 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и във връзка с Решение № 26/19.12.2023 г. на Общински съвет – Гълъбово

О Б Я В Я В А :

 1. I. Открива публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ:

Обект № 1.  Помещение, находящо се на I-ви етаж в североизточната част на сграда /СЗУ/, построена в УПИ IV 170, кв.16 по плана на с.Обручище, с площ от 14,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36,40 /тридесет и шест лева и 40 ст./ лв. без ДДС.

Обект № 2.  Помещение, находящо се на I-ви етаж в североизточната част на сграда /СЗУ/, построена в УПИ IV 170, кв.16 по плана на с. Обручище, с площ от 18,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,80 /четиридесет и шест лева и 80 ст./ лв. без ДДС.

 1. II. Определя вида на търга – с оценка на оферти.

III. Определя начин на плащане – месечната наемна цена да се заплаща до последното число на текущия месец в Общинска администрация гр.Гълъбово.

 1. IV. Определя депозит за участие в търга – 10% от първоначалната тръжна цена без ДДС, платим по сметка на Община Гълъбово № BG97SOMB91303338008201, BIC SOMBBGSF, „Общинска банка“ АД.
 2. V. Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 31.01.2024 г. от 11.30 часа, повторен търг в случаите на чл.81, ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ да се проведе на 07.02.2024 г. от 11.30 часа.
 3. VI. Тръжната документация да се получава в деловодството – партерен етаж на Общинска администрация гр.Гълъбово, след заплащане на такса в размер на 50.00 лв. без ДДС, платима на каса наеми на партера на Общината.

VII. Определя краен срок за получаването й – 12.30 часа на 30.01.2024 г., за повторната дата – 12.30 часа на 06.02.2024 г.

VIII. Предложенията за участие да се подават в деловодството на Община Гълъбово до 16.30 часа на 30.01.2024 г., за повторната дата – до 16.30 часа на 06.02.2024 г.

 1. IX. Утвърждава следната тръжна документация: заявление за участие /приложение № 1/, образец на оферта /приложение № 2/, проекто-договор за наем /приложение № 3/, условия за участие в търга /приложение № 4/.