Документите на кандидатите за съдебни заседатели са на разположение в деловодството на ОбС – Гълъбово – Приложения:

1. Списък на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Гълъбово

2. Писмо от комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА

3. Съобщение на Временната комисия към ОбС – Гълъбово за избор на съдебни заседатели- Относно: Провеждане на изслушване

…………………………..

05.05.2021 г.

Съобщение – На основание чл.21 ал.1 т.1 и т.23от ЗМСМА, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Гълъбово, с Решение №181/28.04.2021г. открива процедура за определяне на съдебни заседатели в Районен съд гр. Гълъбово и правила за провеждането й.

Заявление и декларация