подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“

от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

ПРОЕКТ:„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан ”   по   Административен договор с ДФЗ №BG06RDNP001-19.222-0002-C01 от 31.07.2020 г. финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“, СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан “ и Община Гълъбово

Бенефициент:ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Обща стойност: 281 300,39 лв.

Съфинансиране от ЕЗФРСР: 253 170,34 лв.                                                                                                                                                          Начало: 31.07.202г.        Край: 30.06.2023 г.

 Изпълнител:  „Общинско строителство – ГълъбовоЕООД