Заявление за прием в 1 клас

Заявление за записване в 1 клас

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ПериодДейност
1.До 31.01.2024 г.Общината предоставя на училищата списък на децата, подлежащи на задължително постъпване в първи клас  
2.До 22 март 2024 г.Общественият съвет в училището дава становище по проекта на училищен план-прием за I клас
3.До 29 март 2024 г.Утвърждаване със заповед на директора училищния план-прием след становище на Обществения съвет  
4.До 29 март 2024 г.Директорът със заповед определя: училищна комисия за подготовка и организиране на дейностите, свързани с приемане на заявления за приема на ученици в I клас, класиране и записване на учениците;график на дейностите за изпълнението на утвърдения прием и мястото за работа на комисията;необходимите документи за приемане на учениците
5.До 12 април 2024 г.Директорът предоставя на началника на РУО утвърдения училищен план-прием за I клас.  Създава организация за публикуване на интернет страницата на училището и в съответното РУО на информацията за утвърдения прием в I клас, графика на дейностите и необходимите документи за кандидатстване, както и друга информация от значение за записването
6.От 01.04. до 31.05.2024 г.Прием на заявление по образец и всички други необходими документи, свързани с приема на децата  
7.До 03.06.2024 г.Обявяване на списъците с класираните ученици
8.От 03.06. до 28.06.2024 г.Записване на класираните ученици Записването става само с оригиналите на удостоверението на завършена подготвителна група
9.До 02.07.2024 г.Обявяване на свободни места след първо класиране / За свободни се считат местата, необходими за достигане на минималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка/
10.До 13.09.2024 г.  Попълване на свободните места
11.До 13.09.2024 г.Директорът на училището утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки и изпраща в съответната община сведение за записаните в I клас  
12.До 25.09. 2024 г.Общината предприема действия по отношение на незаписаните в първи клас деца