Информация по чл. 116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, относно аварийното планиране в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария

 1. Името и/или търговско наименование на оператора.

„КонтурГлобал Марица Изток 3“  АД
Област София,
община Столична,
1505 гр. София,
бул. „Ситняково” № 48, ет.9

 1. Наименование и пълен адрес на предприятието/ съоръжението.

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”
Област Стара Загора,
Община Гълъбово,
6294 с. Медникарово 

 1. Номер и дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/ съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС; номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; номер на решение по чл. 116, ал.1 или чл.116ж, ал. 4 от ЗООС ( номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.
 • Уведомление за класификация вх. № УК-125/ 16.05.2016 г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Класификацията на предприятие с висок рисков потенциал е потвърдена със Становище изх. № УК-125/ 26.05.2016 г. на МОСВ.
 • Решение № 102 – А1/ 2017 г. на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за одобрение на актуализиран доклад за безопасност на „КонтурГлобал Марица Изток 3“АД.
 1. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/ съоръжението.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” е термична електроцентрала, изгаряща местни лигнитни въглища от Източномаришкото лигнитно находище, разработвано от „Мини Марица изток“ ЕАД. Оператор е „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД.

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” се състои от 4 блока по 227 MW всеки, общо 908 MW. Всеки енергоблок е съставен от котел, турбина, генератор, трансформатор и електрофилтър. Димните газове от всеки два енергоблока се подлагат на пречистване от серен диоксид в сероочистваща инсталация. Електроцентралата е първата топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски изисквания за здраве и безопасност и околна среда.

 1. Обща информация за наличните в предприятието/ съоръжението опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/ опасни вещества от част 1 на Приложение № 3 към ЗООС – генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от Приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.
Наименование CAS № EC № Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС
1 2 3 4 5
Амонячна вода 25 % 1336-21-6 215-647-6 Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H 400
Част 1 E1
Хидразин 7803-57-8 206-114-9 Flam.Liq. 3, H 226
Carc. 1B , H350
Acute toxic 3 H301,H311,H331
Skin Corr.1B, H314
Skin Sens.1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Част 1
P5в
H2
E1
Част 2 т.33 о
Натриев хипохлорит 10% 7681-52-9 231-668-3 Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Част 1 E1
Дизелово гориво 68334-30-5 269-822-7 Carc. 2, H351 Част 2, т. 34 в
Котелно гориво 68476-33-5 270-675-6 Carc. 1B, H350 Част 2, т. 34 г) тежки горива
Водород 1333-74-0 215-605-7 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas
Част 1, Р2
част 2, т.15
Пропан-бутан 68512-91-4 270-990-9 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas
Muta. 1B, H340
Carc. 1A, H350
Част 1, Р2
част 2, т.18
Кислород 7782–44-7 231-956-9 Ox. Gas 1, H270
Press. Gas
Част 1, P4
Част 2, т.25
Алги Смес, състояща се от: Част 1, E1
Четвъртични амониеви съединения, бензил-С12-18алкилдиметил, хлориди 10% 68391-01-5 269-919-4 Acute Toxic 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Четвъртични амониеви съединения, С12-14-алкил [(етилфенил)] диметил, хлориди  10%. 85409-23-0 287-090-7 Acute Toxic 4
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1

 

 1. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Идентифицирани са следните опасности от големи аварии :

 • евентуален разлив на хидразин-хидрат и котелно гориво,
 • възникване на пожар в резултат на неспазване на експлоатационните изисквания за складовете и транспортните съоръжения,
 • изтичане на хидразин- хидрат / котелно гориво при авариране на съоръжение поради корозионно износване, терористичен акт и природно бедствие.

Извършеното задълбочено моделиране на сценариите показва, че потенциалните въздействия са локални /на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“/ и няма да засегнат  населението и околната среда.

 1. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария ( посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

В случай на голяма авария потенциалните въздействия се ограничават на територията на електроцентралата и няма да засегнат най-близките населени места.

Информирането на компетентните органи се извършва по стандартните комуникационни канали.

 1. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

Не е необходимо предприемането на специфични действия или мерки от страна на населението в най-близките населени места.

 1. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/5968

 1. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

инж. Ангел Комарев – ръководител отдел Екология,
инж. Николай Колев – мениджър ЗБ и С.

Дата: 17.11.2022 г.

 1. Освен информацията по т.1 – 10 за предприятия/ съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:
  • Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

Информация за веществата с потенциал за развитие на голяма авария, които се съхраняват на площадката и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда:

 • Хидразин – безцветна течност с мирис на амоняк. Потенциалните въздействия върху човешкото здраве и околната среда при непосредствена експозиция са: предизвиква изгаряния; токсичен; при вдишване на високи концентрации може да причини главоболие, сънливост, объркване, неврологични смущения, раздразване на дихателните пътища; токсичен за водните организми.
 • Котелно гориво (мазут) – гъста черна или тъмнокафява течност. Потенциалните въздействия върху човешкото здраве и околната среда при непосредствена експозиция са: вреден при вдишване и може да предизвика дразнене на кожата; токсичен за водните организми.

Описание на възможните сценарии за възникване на голяма авария:

 • Аварийни ситуации при извършване на товаро-разтоварни дейности на хидразин;
 • Аварийни ситуации при съхранение на хидразин;
 • Аварийни ситуации при подготовка на работни разтвори на хидразин;
 • Аварийни ситуации при разтоварване на котелно гориво;
 • Аварийни ситуации свързани със съхранение на котелно гориво;
 • Аварийни ситуации свързани с транспортиране на котелно гориво до котлоагрегатите.

Описание на прилаганите мерки за предотвратяване на възникването на голяма авария или за ограничаване на последиците:

Организационни мерки:

 • Внедрена е интегрирана Система за управление на околната среда и здравето и безопасността при работа (СУОСЗБР), която е в пълно съответствие с международните стандарти ISO 45001:2018 и ISO 14001:2015,
 • Разработени са и се прилагат всички процедури, инструкции, планове, програми, оценка на риска и други за управление на процесите,
 • Разпределени са задълженията и отговорностите на служителите в компанията,
 • Поддържа се необходимата компетентност на персонала чрез периодични обучения, инструктажи и практически тренировки,
 • Извършва се непрекъснат мониторинг на оперативните показатели и представянето на служителите,
 • Извършват се периодични одити от компетентни служители на компанията,
 • Извършват се ежесменен визуален контрол и периодичен технически контрол на резервоарите за съхранение,
 • На територията на електроцентралата се поддържат Здравна служба, Охранителна служба и Противопожарна служба, като е осигурено денонощно присъствие на дежурен персонал.

Инженерно-технически мерки:

 • Складовете и местата на съхранение и работа отговарят на специфичните изискания за всяко химично вещество или смес,
 • Пожароизвестителна и пожарогасителна системи, включващи пасивни и активни мерки за пожарна безопасност,
 • Локална автоматична система за ранно оповестяване при разливи,
 • Система за маршрутни обходи,
 • Непрекъснато видеонаблюдение,
 • Котловани (обваловки) около резервоарите за съхранение,
 • Мълниезащита и заземителен контур,
 • Лични предпазни средства и индивидуални средства за защита,
 • Средства за третиране и почистване на разливи.
 • Информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита н населението“ на Министерство на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария:

Въз основа на резултатите от извършеното моделиране Изпълнителният директор на ИАОС е издал Решение №232-ОС/ 22.05.2019 г. за освобождаване кмета на Община Гълъбово от задължението да изготви външен авариен план към общината при наличие на  предприятие с висок рисков потенциал – ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, област Стара Загора.

 • Информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията.

Дейностите на площадката на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ са организирани по начин, който не може да доведе до опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие.