Публикувано на 10.11.2023 г.

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” гр.Гълъбово

І. Общо приходи                                                                                                               1 665 732.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“  986 500.00 лв.
 2. Трансфер МОСВ от отчисленията по ЗУО за изграждане на

компостираща инсталация                                                                                                       679 232.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                               1 665 732.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 70 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 268 232.00 лв.
 3. Третирани на битови отпадъци, изграждане нови съоражения, поддържане,

закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци                                                               870 000.00 лв.

 1. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за

обществено ползване                                                                                                             90 000.00 лв.

 1. 5. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, дерета,

в рамките на населеното място от битови отпадъци                                                             90 000.00 лв.

 1. 6. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в

рамките на населеното място                                                                                                 20 000.00 лв.

 1. Капиталови разходи 257 500.00 лв.

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Априлово

І. Общо приходи                                                                                                                    9 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 9 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                    9 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 7 100.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 500 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 100 лв.

рамките на населеното място

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Великово

І. Общо приходи                                                                                                                    5 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 5 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                    5 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 3 400.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 100 лв.

рамките на населеното място

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Разделна

І. Общо приходи                                                                                                                    9 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 9 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                    9 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 7 100.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 500 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 100 лв.

рамките на населеното място

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Мусачево

І. Общо приходи                                                                                                                  17 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 17 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                  17 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 2 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 13 600.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 600 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 300 лв.

рамките на населеното място

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Обручище

І. Общо приходи                                                                                                                274 600.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 274 600.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                274 600.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 40 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 196 600.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 30 000.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 5 000 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 3 000 лв.

рамките на населеното място

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Медникарово

І. Общо приходи                                                                                                                212 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 212 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                212 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 20 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 122 000.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 30 000.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 30 000 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 10 000 лв.

рамките на населеното място.

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Искрица

І. Общо приходи                                                                                                                  40 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 40 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                  40 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 4 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 28 100.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 6 000.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 1 300 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 600 лв.

рамките на населеното място.

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Мъдрец

І. Общо приходи                                                                                                                  22 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 22 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                  22 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 14 500.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 1 500.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 2 000 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 1 000 лв.

рамките на населеното място.

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2023 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Главан

І. Общо приходи                                                                                                                  45 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 45 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                  45 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 3 500.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 24 000.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 15 000.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 2 000 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 500 лв.

рамките на населеното място.

 

ПЛАН – СМЕТКА

За приходите и разходите за 2023 г. от такса

„Битови отпадъци” за село Помощник

І. Общо приходи                                                                                                                    4 000.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 4 000.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                    4 000.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 1 000.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 1 800.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 500 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 200 лв.

рамките на населеното място.

 

ПЛАН – СМЕТКА /ОБОБЩЕНА/

За приходите и разходите за 2024 г. от такса

„Битови отпадъци” на селата Априлово, Великово, Разделна, Мусачево, Обручище, Медникарово, Искрица, Главан, Помощник от селищната система на община Гълъбово

 

І. Общо приходи                                                                                                                631 500.00 лв.

 1. 1. Приходи от такса „Битови отпадъци“ 631 500.00 лв.

ІІ. Общо разходи                                                                                                                631 500.00 лв.

 1. Осигуряване съдове за битови отпадъци 76 500.00 лв.
 2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци 412 100.00 лв.
 3. 3. Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други 84 100.00 лв.

територии за обществено ползване

 1. 4. Почистване на дъждоприемни шахти, канали и канавки, речни корита, 42 900 лв.

дерета, в рамките на населеното място от битови отпадъци

 1. 5. Обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 15 900 лв.

рамките на населеното място.