ОБЯВА

На основание чл. 39, ал.2 от Наредбата № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88/2000 г.), във връзка с Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) около съществуващите тръбни кладенци на водовземна система (ВС) „Землен“ за питейно-битово водоснабдяване на водоснабдителна система „Марица Изток“, включваща населените места: гр. Раднево, с. Земен, с. Ковач, с. Трънково, с. Тихомирово, с. Даскал Атанасово, с. Тополяне, с. Знаменосец, с. Българене, с. Рисиманово, с. Константиновец, с. Бели бряг, с. Любеново, с. Трояново общ. Раднево и гр. Гълъбово, с. Априлово, с. Великово, с. Обручище, с. Медникарово, с. Мусачево, комплекс „Марица Изток“, община Гълъбово, област Стара Загора с възложител „ВиК“ ЕООД-Стара Загора.

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ЕИК 000817696, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. Република 48

УВЕДОМЯВА:

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси ІІ и ІІІ, че могат да се запознаят с проекта, който е на разположение в:

В сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, всеки работен денот 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа , в периода от 26.08.2022г. до 26.09.2022г.включително

и в Басейнова дирекция ИБР, гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 35, етаж 3, стая 37, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа, в периода от 26.08.2022 г. до 26.09.2022 г. включително

 

 

Писмени становища и възражения се приемат в сградата на община Гълъбово в посочения период за запознаване с проекта на СОЗ.

 

За контакти: Светла Йовчева –  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28