О Б Я В Л Е Н И Е

Община Гълъбово, на основание чл.136, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, обявява на всички заинтересувани организации, физически и юридически лица за провеждане на процедура по ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Гълъбово, за който е издадено разрешение за изработване с Решение на Общински съвет – Гълъбово № 68 от Протокол № 9 от 26.02.2024г., в едно с Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на основание чл.81, ал.1,т.1 и чл.85, ал.4 от ЗООС.

Обсъждането ще се проведе на  13.03.2024г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово на 1-ви етаж.

До датата на общественото обсъждане проектът за изменение на ОУП е на разположение на заинтересуваните лица в стая 207 на общинска администрация всеки работен ден от 09.00 до 12.00ч. Становища и мнения по изменението на ОУП могат да се депозират в сградата на Община Гълъбово в центъра за административно обслужване или на електронната поща [email protected]. Краен срок за изразяване на становище по изменението на ОУП е до 17.00ч на 12.03.2024г.

Общ устройствен план на Община Гълъбово