Заседание на 26.02.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа в зала № 1 на ОбС, при следния дневен ред

Материали:

 1. Относно: Приемане на програма за управление на община Гълъбово за срока на мандата 2023-2027 г.
 2. Относно: Кандидатстване на община Гълъбово с проект „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на ДСП гр. Гълъбово – потребност и възможност”. за финансиране от Фонд „Социална закрила“  при МТСП и определяне размера на собствения принос на община Гълъбово
 3. Относно: Приемане на доклади за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросници за самооценка на системите за финансово управление и контрол на търговските дружества с над 50% общинско участие в капитала, вкл.и лечебните заведения за 2023 г.
 4. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 00552.47.1, 00552.48.1, 00552.47.2, 00552.37.12, 00552.48.212 и 00552.36.12 по КККР с.Априлово
 5. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 10416.15.83, 10416.16.66, 10416.16.54, 10416.42.221, 10416.16.67 и 10416.16.57 от землището на с.Великово
 6. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти с идентификатори 18280.193.10, 18280.193.11 и 18280.193.453 по КККР на гр.Гълъбово
 7. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори поземлени имоти с идентификатори 18280.148.11, 18280.163.9, 18280.163.648 и 18280.163.650 от землището на гр.Гълъбово и имоти 49391.2.26, 49391.2.23 и 49391.2.37 от землището на с.Мусачево
 8. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 32857.58.273, 32857.58.285, 32857.58.286, 32857.58.294, 32857.48.405, 32857.1.238, 32857.1.236 и 32857.58.288 по КККР на с.Искрица
 9. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 49535.127.1, 49535.127.2, 49535.115.1 и 49535.116.5 по КККР на с.Мъдрец
 10. Относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 61755.38.168, 61755.38.67 и 61755.38.66 от КККР на с.Разделна
 11. Относно: Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Гълъбово за 2024 г.
 12. Относно: Сключване на договор за безвъзмездно управление върху част от имот – частна общинска собственост 
 13. Относно: Прекратяване на договор № 0202/07.12.2021 г., сключен между Община Гълъбово и Община Раднево
 14. Относно: Вземане на решение за прекратяване на Договор за концесия от 27.06.2019г. с концесионер “ПЪРВОМАЙ-БТ“АД за експлоатация на обект: язовир „Листниците“, представляващ имот с идентификатор 14951.6.1102 по КККР /стар № 000346 по КВС/ и ПИ с идентификатор 14951.6.1101 по КККР /стар № 000345 по КВС/, находящи се в землището на с.Главан, общ.Гълъбово
 15. Относно: Вземане на решение за прекратяване на Договор за концесия от 27.06.2019 г. с концесионер “ПЪРВОМАЙ-БТ“АД за експлоатация на обект: язовир „Главанските лозя“, представляващ имот с идентификатор 14951.1.1133 /стар № 000617/ и 14951.6.1134 /стар № 000618/, находящи се в землището на с.Главан, общ.Гълъбово
 16. Относно: Определяне на условията и реда за ползване на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд     Прил. 1                             Прил.2                          Прил.3                              Прил.4
 17. Относно: Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Гълъбово, в частта му за ПИ с идентификатор 53134.1.2778 по КККР на с.Обручище
 18. Относно: Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план  – План за застрояване и план за регулация /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 53134.1.2778 по КККР на с.Обручище
 19. Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Заседание на 29.01.2024 г. (понеделник) от 10.00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 19.12.2023 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 29.11.2023 г. (сряда) от 10.00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 21.11.2023 г. (вторник) от 16.30 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Заседание на 28.09.2022 г. (сряда) от 10.00 ч. в зала № 1 на ОбС, при следния ДНЕВЕН РЕД

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]