Сключен е Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0217 от 23.01.2024г. за изпълнение на проект №BG-RRP-1.007-0217 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда за сградата на второ основно училище „Христо Ботев“, УПИ  II – 1372, кв.2, гр. Гълъбово“. Проектът се финансира от Изпълнителна агенция „Програма за образование“,  съфинансирана от Европейския съюз по процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общата стойност на проекта е 2 497 059,55 лева, от които европейско финансиране: 2 084 322,43 лева и национално съфинансиране: 412 737,12 лева. Начална дата за изпълнение: 23.01.2024г., краен срок за приключване на дейностите по проекта – не по-късно от 31.05.2026г.

Проектът предвижда основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на второ основно училище „Христо Ботев“, гр. Гълъбово. В сградата на училището ще бъдат изпълнени предвидените мерки в Доклад от обследване за енергийна ефективност и ще се ремонтират част от помещенията в сградите. Предвижда се изграждане на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствено потребление. Обновяването и модернизирането на сградата на училището, както и изпълнението на предписаните енергоспестяващи мерки ще доведе до клас енергопотребление „А“ на сградата.

С изпълнението на предвидените енергоспестяващи мерки в сградата на училището ще се допринесе за изпълнение на инвестиции в областта на зеления преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите и екологичната инфраструктура. С изпълнението на проекта ще се гарантират безопасни и здравословни условия за образование на учениците; изграждане и функциониране на ергономична среда за тяхното образование; развитие на материалната и културната среда и околното пространство в училището; осигуряване на достъп на всички ученици до съоръженията и сградите на училищата. Изпълнението на проектното предложение ще съдейства за осъществяване на Националната програма за развитие България 2030, Приоритет 1 „Образование и умения“, както и ще допринесе за осъществяването на целите, заложени в приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“, и приоритет „Чист въздух и биоразнообразие“. Предвидените мерки за енергийна ефективност в сградата на училището спомагат и за изпълнението на ос 4 от Интегрирания национален план „Енергетика и климат“ – „енергийна ефективност“ за постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд улеснявайки разходно ефективната трансформация на съществуващите сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия с цел опазването на околната среда и намаляването на вредното въздействие от човешката дейност върху природата.