Бюджет 2024

Прогноза

Приложение 1 и 2

Приложение 3 – преходен остатък

Приложение 4 – капиталови разходи

Приложение 5 – Индикативен разчет 2024 ОП

Приложение 6 – численост държавни РЗ

Приложение 6а – местни

Приложение 7 – читалища

Приложение 8 – спортни клубове

Приложение 9 – пътуващи

Приложение 10 – Индикативен разчет

Приложение 11 – съфинансиране ОП

Приложение 12 – второстепенни разпоредители

Приложение 13 – план – график

Приложение 14 – приходи села 

Приложение 15 – разходи села

Приложение 16 – протокол

доклад 

…………………………………………………..

Протокол от 15.01.2024 г. Публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2024 г.

ОБЯВА!!!

На 15.01.2024 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2024 г.

Таблица 1 

Таблица 2

Отчет за м.12

Касов отчет м.11

Отчет за 2023 – м.10

Отчет за м.10

Касов отчет 3-то тримесечие

Месечен отчет за 2023 Октомври 7403 Гълъбово

С цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на дружествата и гражданите за ограничителните мерки на ЕС по прилагането на санкциите на ЕС спрямо Русия и Беларус, е изготвена Oбща информация относно ограничителните мерки на ЕС

Отчет второ тримесечие:

Капиталов отчет