Приходна сметка на Община Гълъбово /МДТ, услуги, за технически услуги

IBAN:  BG16SOMB91308438008244             BIC: SOMBBGSF               Общинска банка

Код за вид плащане
Патентен данък 44 14 00
Данък върху недвижими имоти 44 21 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък  при придоб.  имущ. по дарение 44 25 00
Туристически  данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Нетни прих. от прод.на стоки, услуги и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банк.сметки 44 43 00
Приходи от лихви по ОП Климат 44 43 00
Дивидент 44 48 00
Постъпления от продажба на сгради 44 55 00
Приходи от продажба на други ДМА 44 59 00
Приходи от продажба на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от продажба на НДА 44 59 00
Глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщ. и начети 44 65 00
Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за детски кухни 44 80 03
Такси за ползване на ДСП и др. соц. услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари 44 80 08
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Застрах.обезщетения ДМА 44 70 00
Капиталови помощи и дарения от страната 44 51 00

 

БЮДЖЕТНА СМЕТКА

IBAN:  BG36SOMB91303138008200

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка

 

Набирателна Сметка

IBAN:  BG97SOMB91303338008201

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка

 

ИЗВЪНБЮДЖЕТНА СМЕТКА

IBAN:  BG80SOMB91303238008200

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка

 

За европейски проекти

IBAN BG 53 SOMB 9130 3238 008 201

BIC КОД SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД СТАРА ЗАГОРА