Езици

Търгове и конкурси

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИ,и Решение № 239/27.03.2013г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

           І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот–част от публична общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИ,и Решение № 240/27.03.2013г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот–част от публична общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 1от ЗОС;чл. 34,ал.1, чл. 77и чл. 78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение №241/27.03.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

              І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти общинска собственост:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25,чл. 77и чл. 78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 232/27.03.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на обект– общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 234/27.03.2013г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

          І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот–част от публична общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 238/27.03.2012 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

          І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот–част от публична общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 1от ЗОС;чл. 34,ал.1, чл. 77и чл. 78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 236/27.03.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти общинска собственост:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 1от ЗОС;чл. 34,ал.1, чл. 77и чл. 78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 235/27.03.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я В А :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти общинска собственост:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 237/27.03.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

             І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна следните обекти общинска собственост: