Езици

Търгове и конкурси

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.2, ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.5, чл.6, ал.4, чл.11, ал.3, ч

О Б Я В Я В А:

 

            І. Откриване на публичен търг с оценка на оферти заотдаване под аренда за земеделско ползване на земеделски земи – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Мъдрец. Обект на търга са земите, подробно описани по землищe, номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории и начална тръжна цена и са неразделна част от  Решение № 369/27.09.2013 г. на Общински съвет Гълъбово. /Приложение 1/.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 307/01.07.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на метален павилион – публична общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1 и чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 286/31.05.2013 г. на Общински съвет

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 287/31.05.2013 г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на обект – общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

  Обект – Дизелов агрегат, находящ се в с. Главан, с начална тръжна цена – 900,00 лв. /деветстотин лева/ без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2на сто от началната тръжна цена.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.46, ал.1 и чл.2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг на празно общинско място – частна явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска, както следва:

1.Имот № 016024, находящ се в местността „Комлия“, в землището на с. Медникарово, начин на трайно ползване – нива с площ от 46,544 дка. С начална тръжна цена - 24 700 лв. /двадесет и четири хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.46, ал.1 и чл.2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг на празно общинско място – частна явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска, както следва:

1.Имот № 014046, находящ се в местността „Съкчали“, в землището на с.Помощник, начин на трайно ползване – нива с площ от 1.438 дка. Начална тръжна цена – 365,00 лв. /триста шестдесет и пет лева/ без ДДС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 264/29.04.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я В Я В А :

            І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места –част от имоти частна общинска собственостза поставяне на кафе - автомати, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 и 2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, и Решение № 277/29.04.2013 г. на Общински съветГълъбово

О Б Я В Я ВА :

I.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 и 2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, и Решение № 262/29.04.2013 г. на Общински съветГълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Урегулиран поземлен имот XIV 2433, кв. 89 по плана на гр. Гълъбово с площ от 1805 кв.м. /АОС № 942/12.09.2008 г./с начална тръжна цена– 14 000лв. /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2на сто от началната тръжна цена.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 263/29.04.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място –част от имот публична общинска собственостза поставяне на кафе - автомат, както следва: