Езици

Търгове и конкурси

4 Обявени: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот – Публична общинска собственост, както следва:

4 Обявени: с. Великово, с. Медникарово, с. Искрица и с. Мъдрец

 
  Община Гълъбово

 

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот – ЧОС с Решение № 446/28.02.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС;чл.34,ал.1, чл. 77и чл.78, ал. 1 от  НРПУРОИ и

Решение №  446/28.02.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот – ЧОС, както следва:

Търг ще се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.11.2014 г. от 10.30 часа

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25 от  НРПУРОИ и Решение №  556/26.09.2014 г.на Общински съвет Гълъбово

 

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещениe, предназначено за осъществяване на медицински услуги – публична общинска собствесност, както следва:

Търг ще се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 10.11.2014 г. от 10.30 часа

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1от ЗОС;чл.46, ал.1 и 2, чл.77 и чл.78, ал. 1 от  НРПУРОИ и Решение №  566/26.09.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

 

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – Частна общинска собственост, както следва:

Търг ще се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 06.11.2014 г. от 10.30 часа

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1от ЗОС;чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд, чл.46 ал. 1 и 2, чл.77 и чл.78, ал.1 от  НРПУРОИ и Решение №  557/26.09.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

 

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

Търг ще се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 11.11.2014 г. от 10.30 часа

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1от ЗОС;чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд, чл.46 ал. 1 и 2, чл.77 и чл.78, ал.1 от  НРПУРОИ и Решения № №  527/25.07.2014 г. и 546/26.09.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

 

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – Частна общинска собственост, както следва:

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ: На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.35ал.1 от ЗОС и чл.46 ал.1 и 2, чл. 77 и чл.78, ал.1от НРПУРОИи Решение№528/25.07.2014г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Урегулиран поземлен имот VІІ, находящ се в кв.122 по плана на с.Главан с площ от 1230 кв.м./АОС №1801/30.06.2014 г./ с начална тръжна цена – 3 500.00лв. /три хиляди и петстотин лева/ без ДДС.

2.Определена стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.35ал.1 от ЗОС , чл.43 ал.2, чл. 69 ал.2 и ал.4 от НРПУРОИи Решение№529/25.07.2014г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – общинска собственост, както следва:

Лек автомобил MERCEDES R 320 CDI 4MATIC – 2008 година, брой места 6+1, рег.№ СТ 3483 ВК /инв.№21401924/, с начална тръжна цена 12 500.00 / дванадесет хиляди и петстотин лева/ лв. баз ДДС.

2.Определена стъпка за наддаване – 2 на сто от началната тръжна цена.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл. 14, ал. 7от ЗОС;чл. 25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 503/30.06.2014 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

          І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот–част от публична общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25 от НРПУРОИи Решение № 493/30.05.2014 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещениeза стоматологичен кабинет – публична общинска собствесност, както следва:

Обект № 1  – Стоматологичен кабинет, находящ се на етаж I, в южната част на сграда /СЗУ/, построена в имот пл.№ 423, кв.16 по плана на с. Обручище, с площ от 22,00 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена от 11,00 /единадесет лева/ лв. без ДДС.