Езици

Търгове и конкурси

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землище

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4от ЗОС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.2, ал.1 от Закона за аренда в земеделието и чл.5, чл.6, ал.4 от Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от общински поземлен фонд и Решение № 62/26.02.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място, предназначено за поставяне на преместваемо съоръжение - частна общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78от НРПУРОИи Решение № 63/26.02.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС  ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В КОМПЛЕКС С МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПОВЕД

ГРАФИК

/ДОКУМЕМТИТЕ СА КАЧЕНИ НА САЙТА НА 01.02.2016 Г. /

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.19 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 12/01.12.2015 г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

..

..

.

.

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места за поставяне на кафе - автомат

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 747/18.09.2015 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

            І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места за поставяне на кафе - автомат, с начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение – част от имот частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1 от Наредба за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 746/18.09.2015 г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение – част от имот частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, и Решение № 745/18.09.2015 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда за земеделско ползване на земеделска земя – Частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд: Имот № 191001, находящ се в местността „Каишев чаир”, в землището на с.Главан

Община ГълъбовоОбласт Стара Загора      6280 Гълъбово, бул.”Република”№ 48    t: 0418 / 6-89-01  f:0418/6