Езици

Търгове и конкурси

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землище

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 ал.4 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.2 ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.5, чл.6 ал.4 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, и Решение № 250/30.01.2017 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.46, ал.1и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 216/25.11.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

  I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1 ал.2 и ал.3от ЗОС , чл.34, ал.1 и чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.19 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет – Гълъбово, реши:

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на  имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.25 ал.1; чл.37и, ал.13от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и Решение№168/20.07.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

 

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на пасища мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – Частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.35ал.1от ЗОС , чл.25, чл.46ал.1 и 2, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, решение№153/20.07.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

 

 

О Б Я В Я В А :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – Частна общинска собственост, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ПОС

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№127/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

 

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ПОС

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място, предназначено за поставяне на преместваемо съоражение – ЧОЗ

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№130/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

 

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място, предназначено за поставяне на преместваемо съоражение – ЧОЗ

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.46, ал.1и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 129/14.06.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

  I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Обект – УПИ VII 2351, находящ с в кв. 89 по плана на гр. Гълъбово с площ от  

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.46, ал.1и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 98/27.04.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

  I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост с начална тръжна месечна наемна цена за обекта

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.8, ал.1 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост; чл.25, ал.1, чл.77 и чл. 78от НРПУРОИи Решение № 77/31.03.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :