Езици

Търгове и конкурси

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№452/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№453/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№454/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            1. Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1от ЗОС , чл.34,ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№431/27.03.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Таксационни описания

Списък на документацията

Документация

Заповед

Приложение 1

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 25, ал. 1 и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и Решение№384/18.12.2017 г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

            1. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, както следва:

Землище с. Априлово, ЕКАТТЕ 000552

Процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС: Обект – Помещение, находящо се на етаж 1 в сграда /бивше АПК/,

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№127/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

Процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№127/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землища, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС , чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 2, ал.1 от Закона за аренда в земеделието и чл.5, чл.6, ал.4 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от ОПФ и Решение № 296/28.04.2017 г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I. Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землища, както следва:

 

Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения за сеч

Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения за сеч