Езици

Търгове и конкурси

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва:

Наоснованиечл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС,чл.26, ал.1 и ал.2 отНРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базистните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№28/18.12.2019г. наОбщински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва:

процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети на имоти – публична общинска собственост, както следва

На основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС, чл.26, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базистните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№29/18.12.2019г. наОбщински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети на имоти – публична общинска собственост, както следва:

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 258,73 дка

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  659/12.08.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частнаобщинска собственост с обща площ 169,780

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  637/11.07.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ОБЯВЛЕНИЕ 13.06.2019

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл. 47, ал.1 и ал.2, чл.78 и чл. 79, ал.1и Решение №  611/31.05.2019г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС и чл.25 от НРПУРОИ и Решение №514/30.10.2018г. на Общински съвет -Гълъбово О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС и чл.25 отНРПУРОИи Решение №514/30.10.2018г. на Общински съвет -Гълъбово - О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба в пакет на 440 броя Поземлени имоти – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№ 472/21.06.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я В А:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1, ал.2 и ал.3от ЗОС, чл.34 ал.1, чл. 77 и  чл.78, ал.1от НРПУРОИ, чл.19 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№463/22.05.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7 от ЗОС; чл.25, чл. 77 и  чл.78, ал.1от НРПУРОИ, чл.24 от Наредба за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№462/22.05.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: