Езици

Търгове и конкурси

Медникарово - публичен търг за отдаване под наем на имот – публичнаобщинска собственост

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.14 ал.7 от ЗОС; чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.15 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 100 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот– публичнаобщинска собственостза поставяне на кафе-автомат и автомат за напитки и закуски

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.26, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 99 от Протокол №13/30.07.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77, ал.1, т.2 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 80 от

21.05.2020г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7от ЗОС,чл.26 ал.1, чл.78 и чл.79 ал.1 от  НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 82 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни места – публична общинска собственост за поставяне на кафе-автомати, както следва:

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС, чл.35, ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост иРешение № 81 от 21.05.2020г. на

Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

I.  Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

Имоти - пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо ползване, съгласно Приложение № 1 и за индивидуално ползване, съгласно Приложение № 2 към Решение № 66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;чл.25, ал.1,чл.37и,ал.3 и чл.37о, ал. 1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  66/27.02.2020г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на части от имот– публичнаобщинска собственост, както следва:

На основаниечл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.14 ал.7 от ЗОС,чл.26, чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ и Решение №  49/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

                 І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на части от имот– публичнаобщинска собственост, както следва:

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.1 от ЗОС;чл.35,ал.1, чл. 77и чл.78 от  НРПУРОИи Решение №  44/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

                 І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно място–частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи по землища, съгласно Приложение, неразделна част от Решение№ 45/28.01.2020г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМАи чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земии Решение №  45/28.01.2020г.на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва:

Наоснованиечл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС,чл.26, ал.1 и ал.2 отНРПУРОИ, чл.8 от Наредбата за базистните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№28/18.12.2019г. наОбщински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещение за лекарски кабинет – публична общинска собственост, който да бъде използван за практикуване на дентална медицина, както следва: