Езици

Търгове и конкурси

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС и чл.25 от НРПУРОИ и Решение №514/30.10.2018г. на Общински съвет -Гълъбово О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС и чл.25 отНРПУРОИи Решение №514/30.10.2018г. на Общински съвет -Гълъбово - О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба в пакет на 440 броя Поземлени имоти – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№ 472/21.06.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я В А:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1, ал.2 и ал.3от ЗОС, чл.34 ал.1, чл. 77 и  чл.78, ал.1от НРПУРОИ, чл.19 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№463/22.05.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7 от ЗОС; чл.25, чл. 77 и  чл.78, ал.1от НРПУРОИ, чл.24 от Наредба за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№462/22.05.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№452/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№453/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.35, ал.1 от ЗОСчл.6, ал.1 и ал.3 от НСУЗЗОПФ, чл.46, ал.1 и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и във връзка с Решение№454/27.04.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА:

            1. Открива публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1от ЗОС , чл.34,ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№431/27.03.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Таксационни описания

Списък на документацията

Документация

Заповед

Приложение 1