Езици

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2019/2020 г. по утвърдени маршрутни разписания по шест броя обособени позиции"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан“, находящ се в УПИ ХІІІ-388 , кв.89 по плана на с. Главан

Открита процедура поЗОП с предмет : "Инженеринг–изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудванe и упражняване на авторски надзор по време на строителств

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан“, находящо се в УПИ ХІІІ-388 , кв.89 по плана на с. Главан

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект "Обслужваща сграда и трибуни на градски стадион в УПИ I, кв.65, гр.Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Доставка на един брой нов лек автомобил на лизинг за нуждите на община Гълъбово”

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Доставка на автомобилни горива: Бензин А95 Н; Бензин А98 Н; Дизелово гориво; автогаз и доставка на ГСМ по видове за нуждите на автопарка на Общинска администрация гр.Гълъбово

 

No ID на документа Подпис