Езици

Обществени поръчки

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на СМР по реконструкция на сграда и прилежащи площи на СУ "Васил Левски", гр.Гълъбово

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на сграда и прилежащи площи на СУ "Васил Левски", община Гълъбово“.

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : "Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово и охрана на мероприятия, провеждани на територията на Община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект "Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски“ - гр.Гълъбово

No ID на документа Подпис Тип на документа
Обява за събиране на оферти с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”, финансиран по подмярка 7.2.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075378

26.04.2018 г. 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с.Великово/"

23.04.2018 г.    Покана за участие в пазарни консултации

23.04.2018 г.   Техническа спецификация

23.04.2018 г.   Техническо предложение

23.04.2018 г.   Ценово предложение

04.05.2018г.    Протокол на комисията

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран спезиализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при Община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
Обява за събиране на оферти с предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, гр.Гълъбово"

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9073872

15.03.2018 г.