Езици

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :
Обява за събиране на оферти с предмет : "Доставка и оборудване на Дом за стари хора в град Гълъбово по проект: „Обновяване на оборудването и обзавеждането на ДСХ гр. Гълъбово – потребност и възможност”

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078349

11.07.2018 г. 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Осъществяване на строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и „Реконстр. и рехаб. на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово –с.Априлово

No
Обява за събиране на оферти с предмет : Доставка и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово "

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078070

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Ремонт на футболно игрище на малко поле /подмяна на изкуствена трева/, находящо се в УПИ І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“

02.07.2018 г.    Покана за участие в пазарни консултации

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран специализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти с които Община Гълъбово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по 5 (пет) обособени поз

No ID на документа Подпис Тип на документа
Публично състезание: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"

 

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (850293)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

06-06-2018

Номер на поръчката: