Езици

Обществени поръчки

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Доставка на..........

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии №1 и № 2 от Общинската транспортна схема"

Публично състезание с предмет: „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2019 г – 2020 г”.

№ 1 - ID на документа 943033 - Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Изпратен на 05.11.2019 г., - публикуване в РОП 05.11.2019

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет "Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ТРИБУНИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН”, находящ се в УПИ І, кв.65 по плана на гр. Гълъбово

№ 1 ID на документа 941785 - Решение за откриване на процедура (ЗОП) - Изпратена на 29.10.2019, Публикувана в РОП 29.10.2019<

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на 1 (един) брой употребяван лекотоварен автомобил за хора с увреждания 9-местен за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Гълъбово“

ID 9092844 - Публикуван на 26.09.2019 г.
Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за оценяване на съответствието на инвест. проекти и упражняване на строителен надзор, за строеж: сепарираща инсталация за битови отпадъци, вкл. доставка и монтаж на необх.технол.оборудване

No ID на документа Подпис Тип на документа
...

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2019/2020 г. по утвърдени маршрутни разписания по шест броя обособени позиции"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан“, находящ се в УПИ ХІІІ-388 , кв.89 по плана на с. Главан