Езици

Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти с предмет : „Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от Общинската транспортна схема“

Информации за обяви

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2018 г – 2019 г”.

No ID на документа Подпис Тип на документа
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Помощник /11 броя улици/, Община Гълъбово, област Стара Загора"

No ID на документа Подпис Тип на документа
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Ремонт на футболно игрище на малко поле /подмяна на изкуствена трева/, находящо се в УПИ І кв. 65 по плана на гр. Гълъбово“

26.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

26.09.2018г.   Техническа спецификация

26.09.2018г.   Техническо предложение

26.09.2018г.   Ценово предложение

26.09.2018г.   КСС

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Ремонт на главна зала в дом на културата – гр. Гълъбово, находящ се в УПИ І, ПИ № 534, кв. 148“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находяща се в УПИ І-673, кв.57, с. Обручище“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

18.09.2018г.   Техническо предложение

18.09.2018г.   Ценово предложение

02.10.2018г.   Протокол