Езици

Обществени поръчки

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Ремонт на главна зала в дом на културата – гр. Гълъбово, находящ се в УПИ І, ПИ № 534, кв. 148“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находяща се в УПИ І-673, кв.57, с. Обручище“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП по проект: "Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ ХІІ-262, кв.14“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

18.09.2018г.   Техническо предложение

18.09.2018г.   Ценово предложение

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП по проект "Изграждане на детска площадка в УПИ ІІ, кв.2, гр. Гълъбово

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

18.09.2018г.   Техническо предложение

18.09.2018г.   Ценово предложение

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл.44 от ЗОП по проект "Изграждане на детска площадка в УПИ ІІ, кв.9, с. Помощник“

18.09.2018г.   Покана за участие в пазарни консултации

18.09.2018г.   Техническа спецификация

18.09.2018г.   Техническо предложение

18.09.2018г.   Ценово предложение

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, община Гълъбово" - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

No ID на документа Подпис Тип на документа
Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово

Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово /цялата документация в компресиран файл .zip за цялата папка с документи/

 

Обявление

Решение

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 Г ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО ШЕСТ БРОЯ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

No ID на документа Подпис Тип на документа